Andrzej Bętkowski I Renata Janik

Dodatkowe 244 mln zł z unijnego budżetu dla Świętokrzyskiego!

53,1 mln euro unijnych środków trafi dodatkowo do województwa świętokrzyskiego na wsparcie projektów ze sfery edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej. Decyzję w tej sprawie otrzymali  wczoraj (31 maja) marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podczas spotkania z kierownictwem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To finał trwających przez wiele miesięcy negocjacji pomiędzy polskimi regionami, MFiRR oraz Komisją Europejską.

– Te ogromne pieniądze – w przeliczeniu około 244 mln zł – pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i w całości będą przeznaczone na zaspokojenie najważniejszych potrzeb naszych mieszkańców – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Zgodnie z sugestią Komisji Europejskiej powinniśmy je wydać między innymi na wzmocnienie opieki długoterminowej nad osobami chorymi i starszymi, na podniesienie kwalifikacji zawodowych  mieszkańców regionu, a także na wsparcie uchodźców. Dodatkowo chcielibyśmy sfinansować projekty poprawiające sytuację na rynku pracy – np. wspierające uruchamianie nowych firm, a także projekty zdrowotne, pomagające zapobiegać  chorobom cywilizacyjnym, w tym nowotworom.

Jak podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski, dodatkowe pieniądze bardzo się przydadzą, bo skala problemów społecznych, z jakimi boryka się nasz region, jest niestety duża. – Chodzi przede wszystkim o zjawisko starzenia się społeczeństwa i zmniejszania liczby ludności województwa – mówi. – To powoduje coraz większe potrzeby w takich obszarach jak opieka zdrowotna, czy rynek pracy. W dobie coraz bardziej konkurencyjnej gospodarki musimy także podnosić standardy edukacji na wszystkich poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego.

W najbliższych dniach do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego powinny trafić pierwsze oficjalne uwagi Komisji Europejskiej do projektu programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027. – Natychmiast po otrzymaniu uwag rozpoczniemy negocjacje, w ramach których doprecyzujemy możliwości wydawania środków z przyznanej nam właśnie kwoty – mówi wicemarszałek Renata Janik, nadzorująca w ramach Zarządu Województwa wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie. – Jesteśmy zdeterminowani, by wykorzystać je maksymalnie efektywnie, bo szansa jest unikalna. Nie pamiętam, by kiedykolwiek w 18-letniej historii obecności Polski w UE województwo świętokrzyskie dostało „ponadnormatywnie” aż tak wielkie pieniądze. To dla nas wszystkich ogromne wyzwanie.

Dodatkowe środki zyskaliśmy dzięki „uwolnieniu” pieniędzy z zaplanowanych, a niedokonanych transferów z Europejskiego Funduszu Społecznego do innych programów krajowych. Komisja Europejska nie zgodziła się na takie przesunięcia i w efekcie budżet EFS znacząco wzrósł.

Galeria zdjęć