Dyskutowali o ubóstwie i sprawach rodziny

Dyskutowali o ubóstwie i sprawach rodziny

Pierwsza w tym roku narada dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa świętokrzyskiego odbyła się w czwartek, 20 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim. W wydarzeniu udział wzięła dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Barbara Jakacka-Green i wicedyrektor Karolina Jarosz.

W tematykę spotkania uczestników narady wprowadziła Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która poinformowała również o planach realizacji ponadregionalnego projektu pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wpierania rodzinnej pieczy zastępczej”. Projekt realizowany będzie w regionie od czerwca, wspólnie z województwami: lubelskim, podkarpackim i podlaskim. – Dzięki temu projektowi uda się nam wzmocnić kadry bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodziną. Oprócz szkoleń na poziomie powiatów odbędą się warsztaty o charakterze ponadregionalnym, co pozwali wypracować wspólne metody pracy dla tej części kraju – poinformowała Barbara Jakacka-Green.

Pierwsza część spotkania poświęcona była wnioskom i rekomendacjom wynikającym z monitoringu programów realizowanych przez ROPS w obszarze polityki społecznej. Omówione zostały wyniki analizy indeksu zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim, wybrane wskaźniki i dane statystyczne dotyczące przemocy w rodzinie, a także monitoring za rok 2015 „Wojewódzkiego program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020” i  „Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2013-2018.

Dyrektorzy i kierownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie zapoznali się także z informacjami o konkursach z zakresu włączenia społecznego i walki z ubóstwem finansowanych ze środków unijnych.