Pomnik Sołtysa w Wąchocku

Dziś świętują Sołtysi!

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Świętokrzyskim sołtyskom i sołtysom z okazji ich święta życzymy dobrych pomysłów, sukcesów w działalności sołeckiej i uznania społecznego, zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Sołtys to wyjątkowy urzędnik, bo bez wyznaczonych stałych godzin pracy i bez biurka, za to najbliżej ludzkich spraw. W Świętokrzyskiem jest ich ponad 2 tysiące. To osoby zaangażowane w sprawy społeczności lokalnej, niekwestionowani liderzy naszych “małych Ojczyzn”, dzięki którym wieś zmienia swoje oblicze.

Funkcja sołtysa ma wieloletnią tradycję. Dawniej zostawał nim najbardziej poważany i często najbogatszy mieszkaniec wsi. Na ziemiach polskich funkcjonowali od 1188 roku. W średniowieczu sołtys był osobą postawioną przez feudalnego pana na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim. Sołtysem mógł być szlachcic, mieszczanin lub chłop. Do praw sołtysa należało wówczas m.in. zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej.

Z biegiem czasu, od XV do XVII w. sołtysi stali się nadzorcami pańszczyźnianymi i pomocnikami właścicieli wsi. W Polsce rozbiorowej i w okresie międzywojennym sołtys stał na czele najniższej jednostki podziału administracyjnego – gromady. W latach 1954-1972 sołtys był pośrednikiem między mieszkańcami wsi a gromadzką radą narodową, po 1973r. między mieszkańcami a gminną radą narodową oraz naczelnikiem gminy.

Od 1990 r. sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej – sołectwa. Organem uchwałodawczym jest zebranie mieszkańców wsi, które też w bezpośrednich wyborach wybiera sołtysa i radę sołecką wspierającą sołtysa. Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje i organizuje zebranie wiejskie, realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa, w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego, uczestniczy w sesjach rady gminy. Sołtysi dziś są również ważnymi partnerami negocjacyjnymi między mieszkańcami a wójtem.

źródło: internet