Fundusze Europejskie Grafika

Efekty konsultacji społecznych, dotyczących kryteriów wyboru projektów EFS+ w programie regionalnym „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ przedstawia informację z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących projektu dokumentu pn. „Metodyka i kryteria stosowane przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 14 do 21 lutego 2023 r. Dotyczyły one kryteriów ogólnych oraz kryteriów specyficznych dla następujących Działań programu FEŚ 2021-2027:

  • Działanie 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej
  • Działanie 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego
  • Działanie 9.2 Kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej
  • Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej
  • Działanie 10.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (projekty PUP/MUP)
  • Działanie 10.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (projekty OHP)
  • Działanie 10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw
  • Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie.

Do dokumentu pn. „Metodyka i kryteria stosowane przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” zgłoszono 49 uwag. Po wnikliwej analizie 18 uwag uwzględniono w całości lub częściowo i znajdą one odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie ww. dokumentu.

Dziękujemy wszystkim pomiotom zaangażowanym w proces konsultacji, w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych, partnerom społecznym i gospodarczym, za cenne uwagi i sugestie. Pragniemy również poinformować, że treść uwag, których nie uwzględniono w ww. dokumencie, będzie w znacznej części wykorzystana podczas opracowywania innych dokumentów, dotyczących przeprowadzania naborów wniosków o dofinansowanie, w tym m. in. w Regulaminach Wyboru Projektów.

Informacja zbiorcza z przebiegu konsultacji kryteriów kryteriów_14-21.02.2023