Budynek Urzędu Marszałkowskiego

23 marca odbędą się posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu a także Komisji Budżetu i Finansów zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – z użyciem wideokonferencji Cisco Webex Meetings i systemu eSesja z sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Obrady Komisji Edukacji, Kultury i Sportu rozpoczną się o godz. 13:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 50 Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.
 3. Przedstawienie programu obchodów 80 Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów wraz z wydarzeniami towarzyszącymi.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w województwie świętokrzyskim w roku 2022 w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta”.
 5. Wyrażenie opinii w sprawie zdalnej formy następnego posiedzenia.
 6. Sprawy różne

Obrady Komisji Budżetu i Finansów rozpoczną się o godz. 08.30 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2023r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w województwie świętokrzyskim.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/702/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego porozumienia w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinków drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie realizacji zadania dotyczącego poprawy infrastruktury rowerowej na terenie miasta Starachowice.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2022 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
 9. Podjęcie uchwały Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
 10. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.