EGZAMINY PAŃSTWOWE NA PRAWO JAZDY

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego działając na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców i kierowców.

Zgodnie w/w przepisem organ sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, w ramach którego:

 1. rozpatruje skargi dotyczące egzaminu;
 2. kontroluje działalność wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów;
 3. wydaje zalecenia pokontrolne;
 4. unieważnia egzamin;
 5. zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów;
 6. skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów;
 7. występuje do zarządu województwa z wnioskiem o odwołanie dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z zajmowanego stanowiska;
 8. prowadzi analizę:
  a)kwartalną w zakresie średniej zdawalności osób egzaminowanych w danym ośrodku,
  b)bieżącą w zakresie skarg złożonych na ośrodek;
 9. przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z przepisami;
 10. kieruje na egzamin egzaminatora skreślonego z ewidencji egzaminatorów.

 

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą

 1. 67 ust. 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;