WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Egzaminatorem może zostać osoba, która:

 1. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 2. Posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
  1. prawo jazdy właściwej kategorii lub
  2. pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 3. Ukończyła 23 lata;
 4. Posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
 5. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 6. Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 7. Ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
 8. Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
 9. Daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
 10. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 11. Jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

Wpis do ewidencji egzaminatorów odbywa się w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Wpis do ewidencji – wymagane dokumenty

Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 2. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
 3. kopię informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 4. kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
 5. kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy;
 6. kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lata prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy, lub odpowiednio kopię posiadanego pozwolenia lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat pozwolenia;
 7. kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
 8. kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin.

Oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2-8, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu.

Wymagania, o których mowa w pkt. 2 – nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.

Wymagany komplet dokumentów należy złożyć nie później niż 4 tygodnie przed terminem egzaminu weryfikacyjnego zatwierdzonym i ogłoszonym przez ministerstwo transportu i budownictwa (harmonogram egzaminów znajduje się na stronie www.gov.pl).

Niepełne udokumentowanie wniosku, po bezskutecznym wezwaniu do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Marszałek województwa:

 1. wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa powyżej;
 2. nadaje egzaminatorowi numer ewidencyjny;
 3. odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
  1. nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej;
  2. została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie egzaminowania – w okresie, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  3. nie zdała egzaminu, o którym mowa w art. 71 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
   o kierujących pojazdami.

Opłaty:

 1. Opłata za egzamin wynosi:
Prawo Jazdy Teoria Praktyka
Kategoria A 100 zł 200 zł
Kategoria B lub T 100 zł 250 zł
Kategoria C lub D 100 zł 300 zł
Pozwolenie 100 zł 150 zł

 

Opłatę za egzamin należy wpłacić na konto:

Ministerstwo Infrastruktury

Biuro Dyrektora Generalnego

Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

nr konta : 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

Tytułem: wpłata WORD – Komisja Weryfikacyjna kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ………, egz. praktyczny kat. …….. prawa jazdy..

W przypadku:

 1. dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
 2. dokonanie opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
 3. załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
 4. dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
 5. dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

 1. Za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.

Opłatę za wpis do ewidencji należy uiścić na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

nr konta: 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962

Tytułem: Opłata za wpis do ewidencji egzaminatorów kat. ……

 

 1. W przypadku konieczności wydania zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach egzaminacyjnych, egzaminator dokonuje dodatkowo opłaty w wysokości 17 zł.

Opłatę za wydanie zaświadczenia należy uiścić na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1

25-303 Kielce

nr konta : 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Tytułem: Opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji egzaminatorów.

 

Termin załatwienia sprawy przez Urząd

Decyzja o wpisie do ewidencji egzaminatorów następuje po uzyskaniu od Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej powołanej przez Ministra Infrastruktury informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub w zakresie pozwolenia oraz po dostarczeniu dowodu opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów (50 zł).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Sposoby załatwienia sprawy:

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Bud. AQUA pok. 303 (piętro 2,5)

IX Wieków Kielc 4

25-516 Kielce

Korespondencyjnie:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

 

Elektronicznie:

e-mail sekretariat: sek.tk@sejmik.kielce.pl

ePUAP: /3h680wewfh/skrytka

 

Osoby udzielające informacji:

Aleksandra Żelazny – e-mail: aleksandra.zelazny@sejmik.kielce.pl

Katarzyna Piwowarczyk – e-mail: katarzyna.piwowarczyk@sejmik.kielce.pl

tel. (41) 248-18-00 wew. 305

fax. (41) 248-18-10 wew. 201

 

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami;
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów;
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej;
 6. Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

 

załącznik nr 5- Wniosek o wpis do ewidencji

załącznik nr 5- Wniosek o wpis do ewidencji WORD