Młodzi Radni Głosują

Głos młodzieży w sprawach ważnych dla regionu

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji 13 października, przyjęli przedstawioną przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego informację o przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Marszałek podkreślił, że dużym sukcesem było włączenie się w proces konsultacji radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którzy organizowali spotkania w szkołach, zgłaszali swoje propozycje, a następnie przyjęli uchwałę dotyczącą projektu.


– Za bardzo duży sukces procesu przygotowania nowej Strategii oraz konsultacji społecznych uznajemy zainspirowanie tym tematem świętokrzyskiej młodzieży. Szczególnie aktywnie temat podjął Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, który powołał Komisję ds. prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Młodzieżowi radni zorganizowali szereg spotkań w szkołach, na których prezentowali założenia dokumentu i dyskutowali na temat przyszłości naszego regionu. 26 września 2020 roku Młodzieżowy Sejmik przyjął uchwałę dotyczącą projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i przedstawił uwagi do tego dokumentu – poinformował marszałek Andrzej Bętkowski.

Obrady Xxv Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podczas obrad Sejmiku

Młodzieżowi Radni podkreślali, że dzięki udziałowi w konsultacjach społecznych, zyskali możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla województwa świętokrzyskiego, a rozwój społeczny i gospodarczy regionu w dużym stopniu zależy od aktywności społecznej młodych ludzi, która daje szansę nabycia i rozwinięcia wielu umiejętności, w szczególności współpracy w grupie, kreatywności, przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności za lokalną wspólnotę.

Uchwała MSWŚ przyjmująca stanowisko dotyczące projektu SRWŚ 2030+

Konsultacje społeczne projektu SRWP 2030+ trwały od 10 sierpnia do 30 września 2020 roku. Odbyły się spotkania w powiatach i w stolicy województwa, ale mieszkańcy zgłaszali również online swoje uwagi i opinie. Wpłynęło ich kilkaset – od jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów administracji rządowej, partnerów społeczno-gospodarczych i osób prywatnych. Obecnie uwagi są poddawane analizie, a do końca października br. ma powstać raport z przebiegu konsultacji, zawierający ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Znaczna ich część dotyczy kwestii określania tzw. obszarów strategicznej interwencji oraz listy projektów strategicznych, załączonej do strategii.

Uchwalenie Strategii przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego jest planowane do końca bieżącego roku.