II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2018 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II edycję konkursu ofert na zadania dla świętokrzyskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Radni Sejmiku na ostatniej Sesji przyznali kwotę 429.284 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Termin składania ofert upływa z dniem 11 października 2018 r.

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje pozarządowe oraz fundacje, których cele statutowe obejmują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami regionu świętokrzyskiego. Termin realizacji dotowanych przez Samorząd Województwa zadań: od 2 listopada do 17 grudnia br.

Ponadto Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 05 września 2018 r. przyznał dodatkowe środki PFRON w łącznej wysokości  469.628,00 zł dla:

– Powiatu Starachowickiego będącego Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w kwocie 168.700,00 zł na: zakup i montaż dodatkowych urządzeń pralniczych, zakup przyczepy gastronomicznej, narzędzi ogrodowych,

–  Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski będącego Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich w kwocie 134.000,00 zł na: zakup urządzeń do pracowni artystycznej, maszyn i urządzeń do produkcji, wyposażenia ZAZ oraz szkoleń pracowników w zakresie obsługi i użytkowania nowych urządzeń,

– Caritas Diecezji Kieleckiej będącego Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach w kwocie 96.228,00 zł na: zakup samochodu oraz wyposażenia ZAZ,

– Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” będącego Organizatorem Zakładu Aktywności  Zawodowej w Kielcach w kwocie 70.700,00 zł na: zakup urządzeń do warsztatu gastronomicznego oraz samochodu.

II ogłoszenie

UCHWAŁA NR 4316-18

Załącznik do Uchwały Nr 4316-18

wzór oferty
wzór sprawozdania
Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym
Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
Oświadczenie o braku współfinansowania zadania ze środków PFRON
Oświadczenie o braku współfinansowania zadania ze środków budżetu wojewód…
Formularz zaktualizowanego harmonogramu
Formularz zaktualizowanej kalkulacji kosztów
instrukcja wypełnienia oferty

Lokalizacja