III otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza III otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.sejmik.kielce.pl/42-konkursy.html),
 • na tablicy ogłoszeń siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
 • na stronie internetowej UMWŚ w Kielcach (https://www.swietokrzyskie.pro/category/konkursy/).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”.

Osobą odpowiedzialną za kontakty w sprawie jest Kamil Redziak tel. 41 395 15 42.

Załączniki:

 1. Uchwała Nr 7495 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
 2. Ogłoszenie konkursowe
 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
 4. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym
 5. Oświadczenie o braku współfinansowania
 6. Oświadczenie VAT
 7. Wzór umowy
 8. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 9. Zestawienie dokumentów księgowych