Informacja dotycząca zmian w prawie wodnym

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) Marszałek Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż kompetentnymi w sprawach wydawania decyzji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zadań Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach są właściwe Wody Polskie.
Dane adresowe:
– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.