Ważne zmiany w ustawie o odpadach. Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579). Zgodnie z zapisami ww. ustawy został przesunięty termin na złożenie wniosku o zmianę zezwolenia w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów, zbierania i przetwarzania odpadów oraz zmianę pozwoleń na wytwarzania odpadów i zintegrowanych uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów.


Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustawy o odpadach przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w jednym z wyżej wymienionych zakresów są zobowiązani do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

5 marca 2020 r. upłynął termin na złożenie wniosku o zmianę zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów, oraz zmianę pozwoleń na wytwarzanie odpadów i zintegrowanych, z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów. Jeżeli posiadacz odpadów nie złożył do dnia 5 marca 2020 r. wniosku o zmianę posiadanej decyzji posiadana przez niego decyzja w zakresie wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów – wygasa z mocy prawa.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742). Dostosowania niektórych wymagań określonych w rozporządzeniu należy dokonać w terminie 12 lub 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (§ 14 Rozporządzenia).
Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji.

Z dniem 4 marca 2020 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. W §45 Rozporządzenia określono okresy przejściowe na dostosowanie się podmiotów do
ww. przepisów.