WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE DLA PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH POZWOLENIA/ZEZWOLENIA

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art. 43 i art. 45), która weszła w życie 18 października 2022 r. i wprowadzonymi nią zmianami w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 193 ust. 1c-1e) oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 226a) w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. pozwolenie, o którym mowa w art. 180a poś, a także zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie wygasa, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu, na jaki zostało wydane, złoży wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Dotychczasowe pozwolenie/zezwolenie, wygasa w dniu następującym po dniu, w którym:

  1. nowe pozwolenie/zezwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego pozwolenia/zezwolenia albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego pozwolenia/zezwolenia stały się ostateczne, albo
  2. wniosek o wydanie nowego pozwolenia/zezwolenia właściwy organ pozostawił bez rozpatrzenia.

Ponadto posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a w przypadku zezwolenia przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych pozwoleń/zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.