Grafika Raport

Informacja o możliwości udziału mieszkańców województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku

Zgodnie z art. 34 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2094 ze zm.) zarząd województwa co roku przedstawia sejmikowi raport o stanie województwa, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. Sejmik rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. W debacie nad raportem mieszkańcy województwa mogą zabierać głos po złożeniu do Przewodniczącego Sejmiku pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 500 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego sejmiku.

W związku z powyższym informuję o możliwości udziału mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku, która odbędzie się na sesji Sejmiku w dniu 29 czerwca 2023 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12, o godz. 10.00.

Pisemne zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis zgłaszającego wraz z listą minimum 500 podpisów poparcia należy składać w Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce (II piętro budynek C2, sekretariat p. 201), najpóźniej do dnia 28 czerwca 2023 r. do godz. 15.30. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Proszę również o podanie numeru telefonu lub adresu email w celu ułatwienia ewentualnego kontaktu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Pruś

 

Załączniki:

  1. RAPORT O STANIE WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2022 R-W.CYFROWA
  2. ZAŁĄCZNIK I Do Raportu ZESTAWIENIE INICJATYW W 2022-W.CYFROWA
  3. ZAŁĄCZNIK II Do Raportu WYKAZ UCHWAŁ W 2022-W.CYFROWA
  4. WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO