Informacje o projekcie

Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2018-2022.

Komisja

 

Czas trwania projektu: 01.04.2018 – 30.11.2022 r.
Całkowita kwota projektu: 28 203 375,06 PLN
Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społ. i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz Centrów Usług Społecznych (CUS) na obszarze makroregionu I, tj. woj: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018r. do 30.11.2022 r., oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytym Covid-19.

Realizacja celu projektu wpłynie na:
• włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji ,
• wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,
• wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego,
• profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację,
• opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach,
• aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin,
• wzrost kompetencji przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie zakładania i funkcjonowania CUS i DI.
Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

Projekt przyczyni się do:

• doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych;
• wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej,
• tworzenia i funkcjonowania CUS oraz pogłębiania wiedzy na temat procesu DI
Grupę docelową projektu stanowić będą podmioty pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pieczy zastępczej, systemu oświaty na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz inne podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społ. i zwalczania ubóstwa, oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej na terenach woj. mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, a także mieszkańcy DPS i kadra pomocy i integracji społ. po przebytym Covid-19.

W rezultacie działań projektowych powstanie:

• model kooperacji pomiędzy ww. instytucjami i podmiotami. Model będzie możliwy do wdrożenia w każdej gminie wiejskiej/powiecie,
• platforma edukacyjna.

 

Lider Projektu