Informacje o projekcie

Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

Komisja
Loga

Czas trwania projektu 01.04.2018 r. – 31.03.2021 r.

Całkowita kwota projektu:12 893 583,46 PLN

Projekt realizowany jest przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentujący województwo podkarpackie oraz Partnerów Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Realizacja celu projektu wpłynie na:
• włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie
osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji ,
• wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,
• wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego
• profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację,
• opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach,
• aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin.

Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

Projekt przyczyni się do:
– doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych;
– wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 350 podmiotów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenach wiejskich woj. mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W rezultacie działań projektowych powstanie:
• model kooperacji pomiędzy ww. instytucjami i podmiotami. Model będzie możliwy do wdrożenia w każdej gminie wiejskiej/powiecie
• platforma edukacyjna