Jak zostać posiadaczem Karty

Kto może zostać posiadaczem Świętokrzyskiej Karty Zawodowej Rodziny Zastępczej?

Posiadaczem Karty mogą być wyłącznie rodzice zastępczy oraz dzieci przebywający w rodzinach zastępczych zawodowych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Postępowanie w  sprawie przyznania Świętokrzyskiej Karty Zawodowej Rodziny Zastępczej?

  1. Wnioskodawca przesyła uzupełniony wniosek pocztą tradycyjną lub składa osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
  2. Formularz wniosku stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu można otrzymać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,  pobrać ze strony internetowej: swietokrzyskie.pro.
  3. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od daty jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
  4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia braków formalnych w terminie 14 dni. Nie doręczenie w terminie brakujących dokumentów, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  5. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach o wszelkich zmianach mających wpływ na uprawnienia do Karty tj. zmiany statusu zawodowej rodziny zastępczej, zmiany składu członków rodziny oraz każdej innej zmiany mającej wpływ na korzystanie z Karty.
  6. Odbiór kart następuje zgodnie z dyspozycją zawartą we Wniosku o wydanie karty.
  7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadzi rejestr wydanych Kart zawierający: numer ewidencyjny, numer karty, imię i nazwisko posiadacza oraz podpis potwierdzający odbiór