Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej – informacje ogólne

Czym jest Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej?

Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej wspiera zawodowe rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego i wpisuje się ją w Regionalny Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  przyjęty Uchwałą Nr XI/146/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2019r.

Jak wygląda Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej?

Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej jest dokumentem identyfikującym członka rodziny, uprawniającym posiadacza do korzystania ze stałych, tymczasowych  świątecznych lub okazjonalnych ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty partnerskie.

Karta ma charakter osobisty,  zawiera numer ewidencyjny zgodny z wnioskiem
o wydanie Karty.

Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej - informacje ogólne

2.Regulamin ŚKZRZ