Członkowie Kapituły Zdjęcie Zbiorowe

Kapituła rekomendowała radnych II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Zakończył się nabór do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kandydatów można było zgłaszać do 15 maja; o tym, kto ostatecznie został rekomendowany do Młodzieżowego Sejmiku zadecydowała Kapituła złożona z 9 osób – młodzieżowych radnych poprzedniej kadencji, którzy nie ubiegali się o ponowny mandat radnego. W piątek, 29 maja odbyło się jej drugie posiedzenie, na którym młodzi radni wskazali w głosowaniu nazwiska 33 swoich następców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem COVID-19, Kapituła obradowała i podejmowała decyzje w trybie mieszanym – stacjonarnym oraz zdalnym. Listę radnych kolejnej kadencji zatwierdzi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Jak poinformowała wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego a jednocześnie przewodnicząca Kapituły Julia Dziuba, która prowadziła obrady, w wyniku rekrutacji do Kancelarii Sejmiku wpłynęło 51 zgłoszeń. Wymogów formalnych nie spełniły 4 zgłoszenia.

Swoich kandydatów zgłosiły młodzieżowe rady gmin i miast z terenu województwa świętokrzyskiego, samorządy uczniowskie i studenckie oraz organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz. Najmłodszy kandydat na radnego miał 15 lat, zaś najstarszy 23 lata. To osoby z różnym doświadczeniem i pomysłami, aktywnie działający w swoich środowiskach, którzy chcą zaangażować swój czas i energię w pracę na rzecz regionu.

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się we wtorek, 26 maja, w drodze głosowania Kapituła postanowiła, iż w grupie „młodzieżowe rady gmin/miast” liczba mandatów w II kadencji Młodzieżowego Sejmiku wyniesie 8; w grupie „samorządy uczniowskie/studenckie” będzie ich 12, zaś w grupie „organizacje pozarządowe – 13.

Na drugim posiedzeniu Kapituły zorganizowanym 29 maja, w którym uczestniczyli Julia Dziuba – jej przewodnicząca oraz członkowie – Dominika Lipa, Dominika Chmielewska, Katarzyna Łyżwa, Kacper Serafin i Wojciech Krupa oraz zdalnie –  Weronika Wasela, Wiktoria Świetlik i Jakub Szostek, dyskutowano nad kandydaturami zgłoszonymi przez samorządy uczniowskie/studenckie oraz organizacje pozarządowe, z którymi wszyscy mieli możliwość zapoznać się wcześniej.

Ostatecznie sporządzona została uchwała Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w której Kapituła zarekomendowała Zarządowi Województwa osoby do uzyskania mandatu radnego II kadencji Młodzieżowego Sejmiku. Listę radnych musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

II kadencja będzie trwać dwa lata, a sesje i posiedzenia komisji odbywać się będą stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych).

Uchwała ws. wyboru radnych do Młodzieżowego Sejmiku

Galeria zdjęć