Komisja Rewizyjna

Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2019 r., godz. 10.00, w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.
3. Przygotowanie kontroli realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 września 2019 r.
a) wyznaczenie uchwał do kontroli szczegółowej;
b) ustalenie składu zespołu kontrolnego.
4. Wypracowanie projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
5. Sprawy różne.