Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Posiedzenie w dniu 13 listopada 2019 r., w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, w przerwie obrad Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy nadanego uchwałą Nr XXXVIII/547/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w prawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum Naukowo – Technologicznemu w Podzamczu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr XI/149/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.
7. Sprawy różne.