Dsc03768

Komisje Sejmiku za absolutorium z wykonania budżetu

Posiedzenia pięciu Komisji Sejmiku odbyły się w czwartek, 21 czerwca. Głównymi tematami ich obrad było opiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2017 rok. Mowa była również o pomocy finansowej dla gmin czy połączeniu kolejowym Sandomierz – gr. województwa- Rzeszów/Stalowa Wola.

Kwestią sprawozdania finansowego z wykonania budżetu zajęły się wszystkie obradujące komisje Sejmiku.

– Przychody ogółem wyniosły ponad 516 mln złotych, a koszty ogółem to 271 mln złotych. Zysk wyniósł zatem 245 mln złotych. Zaplanowane dochody budżetu w 2017 roku to po zmianach 526 888 903 zł a ich wykonanie wyniosło 513 842 947, a zatem 97,5%. Największy udział w dochodach miała subwencja ogólna, a następnie płatności z Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne oraz dotacje celowe. Wydatki budżetu według planu po zmianach to 538 807 192 zł, a ich wykonanie wyniosło 484 238 151 zł czyli 89,9%. Największy udział w wydatkach – aż 48% mają transport i łączność. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz biegłego rewidenta – mówiła Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, przyjęły one również swoje plany pracy na drugie półrocze 2018 roku.

Komisje Samorządu Terytorialnego oraz Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą pozytywnie zaopiniowały uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – granica województwa- Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego.

– Burmistrz Sandomierza wraz z marszałkiem województwa podkarpackiego zwrócili się do nas z takim wnioskiem, argumentując, iż jest on bardzo ważny dla miasta i znacznie zwiększa jego atrakcyjność, przede wszystkim turystyczną. Dotychczas ruch na tej trasie odbywał się z pominięciem Sandomierza – mówił Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Podczas obrad Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Budżetu i Finansów, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

– Po przeanalizowaniu wniosków, jakie wpłynęły od gmin z terenu całego województwa, zakwalifikowaliśmy do dofinansowania 14 z 40 wniosków na łączną kwotę 500 tysięcy złotych – mówił wicedyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Zenon Piecaba.

Informacje o stanie realizacji umowy partnerstwa publiczno – prywatnego z Operatorem Infrastruktury dot. projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” zostały przedstawione podczas obrad Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

– Dotychczas podpisano 103 umowy szczegółowe na świadczenie usług oraz 57 umów ramowych z operatorami sieci dostępowych. Praktycznie całe województwo jest pokryte przez operatorów, a wskaźniki zostały osiągnięte przez operatora Sieci – mówił Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ.

Przyjęta została również informacja o stanie realizacji „Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

– Projekt SIP jest w trakcie utrzymania trwałości. Realizowane są szkolenia dla dotychczasowych i nowych partnerów Systemu Informacji Przestrzennej. Realizowane są również postulaty zgłaszane przez użytkowników. Wskaźniki trwałości są utrzymywane, a w niektórych aspektach przekraczane – mówił Krzysztof Kowalczyk, kierownik Oddziału ds. Eksploatacji i Rozwoju Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ.

Dwie komisje – Samorządu Terytorialnego i Budżetu i Finansów, pozytywnie zaopiniowały również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wiślicy, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Wiślica.

– Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica wystąpił do Zarządu Województwa właśnie z takim wnioskiem w związku z przebiegiem naszej drogi wojewódzkiej 751 by usankcjonować stan prawny ze stanem faktycznym – mówił Roman Dziedzic, dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska zajęła się ponadto zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/535/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

– Nie udało się w wyznaczonym czasie, a zatem do końca czerwca, wykonać wszystkich zadań określonych w harmonogramie likwidacji instytucji. Głównym powodem tego jest fakt, że Wody Polskie niestety nie przejmują lub przejmują z dużym opóźnieniem zadania i majątek ZMiUW – wyjaśniała Anna Koziełło, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt.

Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego listy rankingowej projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego.

– Zabezpieczyliśmy środki w wysokości miliona złotych. Na nabór odpowiedziało 90 gmin, składając 229 projektów. Niemal wszystkie projekty, które odpowiadały regulaminowi zostały uhonorowane dotacją, która nie mogła przekraczać 10 tysięcy złotych. Dotyczą one głównie budowy małych obiektów, zakupów inwestycyjnych, tworzenie szlaków pieszych czy placów zabaw. Wsparcie otrzymały 72 gminy – mówił Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

Zastępca dyrektora tego departamentu, Edyta Marcinkowska, przedstawiła informację na temat “Realizacji Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego w roku 2017 oraz raport z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”.

Oprócz wyżej wspomnianych punktów, Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego.

– Stopa bezrobocia na koniec maja wynosiła w naszym województwie 8,5%, a liczba bezrobotnych to 44 729 osób. 16% z tych osób pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Najwyższa stopa bezrobocia była w powiecie skarżyskim i wynosiła 18,7% a najniższą miał powiat buski – 4,2%. W ciągu 5 miesięcy tego roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 8 138 osób – mówił Cezary Mielczarz, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Wysłuchana została również informacja dotycząca realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2017.

– W ostatnich 5 miesiącach znacznie zwiększyło się tempo realizacji RPO. Pod koniec ubiegłego roku mieliśmy podpisane 920 umów, teraz są to już 1222 umowy. Wartość wydatków kwalifikowanych wynosiła 2,23 miliarda złotych, a obecnie jest to już 3,5 miliarda złotych. Poziom kontraktacji wynosił 31%, a teraz jest to już 46% – mówił Zdzisław Kobierski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.

– Ten dokument jest przygotowywany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i przedstawia sytuację pomocy społecznej, sytuację demograficzną czy kadr pomocy społecznej. Jest on opracowywany na podstawie ankiet, które otrzymujemy z gmin i powiatów. Najważniejsze wnioski, jakie z niego płyną to fakt, że nadal odczuwalny jest spadek liczby mieszkańców. Stopa bezrobocia wyniosła 8,8% i jest niższa w stosunku do 2016 roku o 2%. Spadła o 10% liczba osób korzystających z pomocy społecznej – mówiła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Radni pozytywnie zaopiniowali również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajem pomieszczenia o łącznej powierzchni 37,30 m² na terenie krytej pływalni, na okres 3 lat.

– Przeznaczeniem tych pomieszczeń do tej pory był sklepik spożywczy i z chemią gospodarczą. Obecna umowa wygasa 20 lipca i szpital nie przewiduje przeznaczenia tych pomieszczeń na inne cele. Środki uzyskane z najmu zostaną przeznaczone na potrzeby jednostki – mówił Tomasz Jagiełło, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.