Komunikat dotyczący przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałań 8.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji definicji kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych oraz wprowadzenia stosownych zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań, zaplanowany na sierpień 2016 r. konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu br.