Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2010 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2010 roku. W konkursie uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej, instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.  Oferty składać można do 10 lutego 2010 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie realizacji zadań publicznych województwa Świętokrzyskiego w zakresie kultury o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego mieszkańców województwa Świętokrzyskiego w 2010 roku.

W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie finansowe zadań takich jak: organizacja festiwali, konferencji, warsztatów artystycznych, wydawanie książek, katalogów i albumów mających znaczenie dla promocji kultury regionu a także na działania związane z obchodami Jubileuszu 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina oraz działania służące upowszechnianiu i ochronie regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym edukacji patriotycznej i regionalnej oraz Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywających się  pod hasłem: „Od pomysłu do przemysłu”.

Do rozdysponowania jest kwota 460 000 zł.  

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zaklejonej i opieczętowanej kopercie oferty z dopiskiem „Konkurs ofert – Kultura” i podaniem rodzaju zadania według klasyfikacji określonej w ogłoszeniu, w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 146 lub przesłanie pocztą na adres urzędu (Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce) do 10 lutego 2010 roku (decyduje data wpływu oferty).

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2010 roku

Formularz oferty

Wzór sprawozdania z realizacji zadania