KONSULTACJA OFERTY TRYB POZAKONKURSOWY. OFERTA FUNDACJI OPIEKUN

Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia jej publikacji. Uwagi należy zgłaszać pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Ochrony Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
fax: 41 344 52 65
e-mail: sekretariat.oz@sejmik.kielce.pl

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U.2023.1440).”