Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy. Oferta Klubu Seniora “Aktywni”

Oferta Klubu Seniora Aktywni

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

        Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

        Al. IX Wieków Kielc 3

        25-516 Kielce

       e-mail: sek.rops@sejmik.kielce.pl

 

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U.2022.1002).”