Konsultacje publiczne Zielonej Księgi

Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej, przyjętej 6 października br. przez Komisję Europejską. Uwagi i komentarze władz regionalnych i lokalnych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowch, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i innych organizacji można przekazywać do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 31 grudnia br.

Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej, przyjętej 6 października br. przez Komisję Europejską. Uwagi i komentarze władz regionalnych i lokalnych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowch, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i innych organizacji można przekazywać do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 31 grudnia br.

Celem debaty jest osiągnięcie lepszego, wspólnego rozumienia spójności terytorialnej i jej konsekwencji dla przyszłości polityki regionalnej Unii Europejskiej. Stanowi ona bowiem trzeci wymiar spójności, obok spójności społecznej i gospodarczej. W opublikowanej podczas brukselskich Open Days 2008 Zielonej Księdze w sprawie spójności terytorialnej szczególny nacisk kładzie się na:

  • pokonywanie różnic w gęstości zaludnienia,
  • przezwyciężanie odległości, dostęp do usług publicznych, sprawnych środków transportu, niezawodnych sieci energetycznych i szerokopasmowego Internetu,
  • pokonywanie granic administracyjnych.

Podkreśla się także wyzwania, w obliczu których stają regiony o szczególnych cechach geograficznych, na przykład regiony górskie czy wyspiarskie.

Wszystkie sugestie kierowane do MRR będą stanowić cenny wkład w przygotowywane stanowisko rządu, które przesłane zostanie Komisji Europejskiej w lutym 2009 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.