Konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli III sektora oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego do konsultacji o konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.”


Konsultując Program, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, a także wykorzystać zaproponowane przez Państwa wskazówki i uwagi tak, aby Program współpracy w roku 2022 r. w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. określającą szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz Uchwałą Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13.10.2021 r. przyjął Uchwałę Nr 4369/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 21.10.2021 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, mailem, ePUAP na adres:

 •  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
  z dopiskiem „Konsultacje projektu Programu Współpracy”,
  e-mail: sek.rops@sejmik.kielce.pl
  ePUAP: /3h680wewfh/skrytka

Ponadto projekt Programu dostępny będzie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego .

UWAGA: Wskazana w projekcie Programu wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację może ulec zmianie. Zostanie ona ostatecznie określona w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na rok 2022 r.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Pauliną Woźniak tel. 41 432 -11-31 – pracownik ROPS.

Załączniki: