Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Z obrad Komisji Rewizyjnej

Obradom Komisji przewodniczyła radna Agata Binkowska. W związku z trwającą sytuacją pandemiczną posiedzenie odbywało się w trybie obrad zdalnych, z wykorzystaniem systemu e-Sesja.

Tematem obrad Komisji było podsumowanie oraz przygotowanie kontroli w dwóch jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego.
Na wstępie, zgodnie z porządkiem obrad, radni zatwierdzili protokół z kontroli przeprowadzonej w Muzeum Narodowym w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2016-2020, z uwzględnieniem perspektyw rozwoju Muzeum Archeologicznego w Wiślicy. Wyniki kontroli zostaną skierowane pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na najbliższej Sesji 25 października.

W toku dalszych obrad członkowie Komisji zaakceptowali stan przygotowań do kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2016-2020, w zakresie zapoznania się z materiałami przekazanymi do kontroli, wyznaczenia kierunków kontroli oraz ustalenia składu zespołu kontrolnego, w którego skład weszli radni Agata Binkowska oraz Marcin Piętak.