Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - budynek główny

Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 poz. 1668 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 29 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.
Uwagi i wnioski można składać za pomocą formularza zgłaszania uwag w formie:

  1. pisemnej – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;
  2. drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: strategia2030@sejmik.kielce.pl; podając w temacie: „konsultacje SRWŚ 2030+ – SOOŚ”.

UWAGA! Formy konsultacji obejmujące kontakt osobisty/ustny są ograniczone, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania konsultacji stanem prawnym, tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3192/20

Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Informacja o konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Załącznik nr 1 do projektu Prognozy_delimitacja i ocena projektów strategicznych

Załącznik nr 2 do projektu Prognozy_streszczenie

Załącznik nr 3 do projektu Prognozy_oświadczenie autora

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ po konsultacjach społecznych i ewaluacji exante

Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie określenia zakresu Prognozy Oddziaływania na Środowisko

Stanowisko Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Formularz zgłaszania uwag

Dokumenty w wersji dostępnej cyfrowo:

Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+_wersja dostępna cyfrowo
Informacja o konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+_wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 1 do projektu Prognozy_delimitacja i ocena projektów strategicznych_wersja dostępna cyfrowo 

Załącznik nr 2 do projektu Prognozy_streszczenie_wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 3 do projektu Prognozy oświadczenie autora_wersja dostępna cyfrowo

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ po konsultacjach społecznych i ewaluacji exante_wersja dostępna cyfrowo

Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie określenia zakresu Prognozy Oddziaływania na Środowisko_wersja dostępna cyfrowo

Stanowisko Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie określenia zakresu Prognozy Oddziaływania na Środowisko_wersja dostępna cyfrowo

Formularz zgłaszania uwag_wersja dostępna cyfrowo

O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, nie zostaną rozpatrzone.