Konwent Marszałków w Kazimierzu Dolnym

Konwent Marszałków w Województwie Lubelskim

W Kazimierzu Dolnym 21 września spotkali się marszałkowie polskich województw, którzy omówili wiele ważnych bieżących tematów na pierwszym posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP – Lubelskie 2022. W obradach uczestniczył marszałek Andrzej Bętkowski. Transmisję z obrad można obejrzeć na stronie https://konwent.lubelskie.pl/

Konwent Marszałków Województw RP wyraził głęboki sprzeciw wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zebrani zadeklarowali chęć dalszego udzielania pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi i realizację działań zmierzających do odrodzenia dotkniętego wojną państwa. Może się to udać tylko dzięki wprowadzeniu efektywnych i systemowych działań na rzecz odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych, w tym m.in. w zakresie rozbudowy powiązań transportowych, bazy logistycznej, inwestycji w sektor rolno-spożywczy, działań społecznych i integracyjnych, a także udzielenia pomocy społecznej i medycznej.

Dalsze działania muszą być realizowane przy użyciu środków krajowych i unijnych. Konieczne jest pogłębienie współpracy z rządem RP i podjęcie zintegrowanych działań, które miałyby zapewnić regionom wsparcie w zakresie finansowym, organizacyjnym i prawnym. Wsparcie to umożliwi udzielanie długofalowej pomocy Ukrainie realizowanej z poziomu polskich województw. Obserwowane migracje i jej konsekwencje ujawniły potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz rynku pracy w celu stworzenia szerokiego dostępu obywateli do usług społecznych i publicznych.

Drugi moduł zatytułowany „Aktualne wyzwania związane z nową perspektywą finansową Polityki Spójności – stan negocjacji programów regionalnych oraz stan dokumentów regulujących ich wdrażanie” pozwolił przedstawić działania poszczególnych województw związane z nową perspektywą finansową.

– Musimy skupić się na tym, w jaki sposób doprowadzić do zakończenia negocjacji, żeby rozpocząć finansowanie poszczególnych inwestycji. 30 czerwca zakończyliśmy rozmowy i Komisja Europejska zatwierdziła strategię inwestycyjną o wartości blisko 350 miliardów złotych. Około 8 mln euro będzie skierowane na finansowanie tzw. „zielonych” inwestycji, gdyż musimy uniezależnić się od Rosji, żeby produkować swoją energię. Kierujemy 2 mln euro na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – podkreślał Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

Konwent

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej został powołany w 1999 roku, wraz z powstaniem samorządów szczebla wojewódzkiego. Jest ciałem opiniodawczo-doradczym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującym interesy wszystkich 16 polskich województw.

Działa na postawie Regulaminu Konwentu Marszałków Województw RP, dokumentu przyjętego na posiedzeniu plenarnym XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej 21 marca 2014 roku w Karpaczu.

Zgodnie z tym dokumentem Konwent Marszałków stanowi forum dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach strategicznych, związanych z rozwojem województw. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych dotykające obszarów działania samorządów województw oraz omawia aktualne problemy, z którymi w codziennej pracy borykają się władze samorządowe szczebla wojewódzkiego.

źródło: konwent.lubelskie.pl

Galeria zdjęć