Dodatkowe stypendia unijne od marszałka

Około 2000 studentów z województwa świętokrzyskiego ma szansę na dodatkowe stypendia unijne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Stypendium będzie przyznawane do kwoty 350 zł miesięcznie na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy, z możliwością jednorazowej wypłaty.

Decyzjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Województwa Świętokrzyskiego przyznano dodatkową pulę środków, ponad 10 milionów złotych, z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na wdrażanie Priorytetu II ZPORR 2004-2006 „Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”. Mając na uwadze ciężką sytuację materialną studentów z naszego regionu Zarząd Województwa podjął decyzję o przeznaczeniu z tej puli 5 milionów 300 tysięcy na stypendia unijne dla nich. Ogłoszony został konkurs, w którym o pieniądze mogą ubiegać się studenci studiujący w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, zameldowani na terenie województwa. Dodatkowym kryterium jest dochód rodziny nie przekraczający 504 zł netto na osobę. Nabór będzie prowadzony jedynie do 10 kwietnia przez powiaty, na terenie którego jest zameldowany student. – Doceniając wagę edukacji i mając na względzie trudną sytuację materialną wielu studentów z naszego regionu, zdecydowaliśmy się znaczną część tych dodatkowych funduszy ze ZPORR przeznaczyć właśnie na stypendia. Myślę, że 3,5 tysiąca złotych to dla każdego studenta spory zastrzyk finansowy, który pozwoli choćby na zakup potrzebnych książek czy innych pomocy naukowych – podkreśla marszałek Adam Jarubas, zachęcając studentów do ubiegania się o unijne stypendium.

***

W ramach Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jako Beneficjent Końcowy (Instytucja Wdrążająca) realizował między innymi Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Począwszy od roku 2004 w Województwie Świętokrzyskim w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne realizowane były projekty stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla studentów. Wsparciem w wysokości stypendium wynoszącym 100 zł miesięcznie, objęta została młodzież pochodząca z najuboższych rodzin, w których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie uprawniał do otrzymywania zasiłku rodzinnego. Osoby te musiały być zameldowane nie krócej niż rok na terenach wiejskich bądź zmarginalizowanych. Zakończone zostały trzy edycje realizacji niniejszych projektów, które objęły w sumie wsparciem: o w roku szkolnym / akademickim 2004/2005 12 219 uczniów i 1 875 studentów; o w roku szkolnym / akademickim 2005/2006 9 515 uczniów i 1 615 studentów; o w roku szkolnym / akademickim 2006/2007 6 959 uczniów i 1239 studentów. Ogólnie projekty stypendialne w latach 2004-2007 opiewały na kwotę 27 887 388,77 zł dla uczniów oraz 4 726 593,27 zł dla studentów. W związku z pojawieniem się oszczędności powstałych w wyniku niezrefundowania części alokacji oraz wahań kursu EURO w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało Marszałków Województw o możliwości dalszej kontraktacji środków. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wyraził zainteresowanie wykorzystaniem dodatkowej puli środków z przeznaczeniem na realizacje projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6. Decyzjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 23 stycznia 2009 roku oraz z dnia 18 marca 2009 roku dla Województwa Świętokrzyskiego przyznano dodatkową pulę środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na wdrażanie Priorytetu II ZPORR 2004-2006 w kwocie 10 406 903,56 zł ( w tym EFS 7 805 177,67 zł) . W związku z powyższym Zarząd Województwa Uchwałami 1564/09 z dnia 4 marca 2009 roku oraz 1611/09 z dnia 25 marca 2009 roku, zatwierdził Ramowe Plany Realizacji Działań 2.2 i 2.6, stanowiące podstawę do ogłoszenia konkursu naboru projektów. Zgodnie z przyjętymi zasadami, konkursy naboru wniosków o dofinansowanie zostały ogłoszone w dniach 04-20.03.2009 (dla Działania 2.6) oraz 26.03-10.04.2009 (dla Działania 2.2.). Dostępną pulę środków podzielono, przyznając dla Działania 2.2 5 297 533,32 zł, oraz dla Działania 2.6 5 109 370, 24 zł. Mając na uwadze ciężką sytuację materialną studentów z terenu naszego Województwa, oraz chcąc ułatwić im start w dorosłe życie, Zarząd Województwa podjął decyzję o objęciu wsparciem studentów. W związku z tym, w dniu 26 marca ogłoszony został konkurs na projekty typu 2 Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Do udziału w konkursie zaproszono powiaty z terenu naszego województwa. Wsparciem będą mogły zostać osoby: 1. studiujące w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. 2. posiadające stałe zameldowanie (nie krócej niż rok) na obszarze powiatu będącego Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) i równocześnie na obszarze uznanym za zmarginalizowany w świetle zapisów UZPORR. Obszary zmarginalizowane to: obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast); miasta do 20 tys. mieszkańców oraz zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe, powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji. 3. pochodzące z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7, ust. 8a – 9 oraz ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.). Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dochody oblicza się na podstawie zapisów zawartych w obowiązującej aktualnie wersji UZPORR. Stypendium nie będzie mogło zostać przyznane: – studentom, którzy posiadają już tytuł magistra i kontynuują naukę na innym kierunku, – studentom powtarzającym rok akademicki (nie dotyczy urlopu zdrowotnego), – studentom zatrudnionym na umowę o pracę, – studentom korzystającym z urlopu dziekańskiego, – studentom, którzy nie zaliczyli wszystkich egzaminów po sesji zimowej roku akademickiego 2008/2009. Zgodnie z zapisami Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na 2009 rok, w roku akademickim 2008/2009 stypendium będzie przyznawane do kwoty 350,00 zł miesięcznie na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy, z możliwością jednorazowej wypłaty. Studenci zainteresowani otrzymaniem niniejszego stypendium powinni zgłosić się do powiaty, na terenie którego sa zameldowani, w celu złożenia stosownych dokumentów.