Międzynarodowa konferencja o odpadach

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Holandii, a także administracji samorządowej i rządowej województwa świętokrzyskiego uczestniczyli w zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Środowiska konferencji „Zarządzanie gospodarką odpadami w regionie”.

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Holandii, a także administracji samorządowej i rządowej województwa świętokrzyskiego uczestniczyli w zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Środowiska konferencji „Zarządzanie gospodarką odpadami w regionie”.

W spotkaniu udział wzięli: wiceminister środowiska Krzysztof Zaręba, minister Przemysław Gosiewski, przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, członkowie Zarządu Województwa z marszałkiem Adamem Jarubasem, a także przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk. Konferencja jest częścią projektu realizowanego wspólnie przez administrację samorządową i rządową Polski oraz czterech krajów Unii Europejskiej pod nazwą „Zarządzanie odpadami w Europie”.

Otwierający konferencję marszałek Adam Jarubas podkreślił, że dzisiejsze spotkanie zbiega się z końcowym etapem prac nad aktualizacją „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. – Jesteśmy na etapie zbierania uwag dla tego dokumentu i deklarujemy przyjąć go do końca czerwca. Podstawowym zadaniem, do zrealizowania w najbliższych czterech latach, jest uporządkowanie gospodarki odpadami w województwie świętokrzyskim. Dotyczy to między innymi inwestycji związanych z dostosowaniem istniejących składowisk odpadów do wymogów przepisów o odpadach lub – jeżeli nie jest to możliwe – ich zamknięcie i rekultywacja – dodał Adam Jarubas. Na dostosowanie się do nowych przepisów mamy czas do 2009 roku.


W województwie powstać mają cztery rejony gospodarki odpadami. Planowana jest także rozbudowa i doposażenie składowiska odpadów w Promniku oraz stworzenie dla 18 gmin z południa regionu systemu gospodarki odpadami i składowiska w miejscowości Rzędów w gminie Tuczępy. Obie te inwestycje zostały zgłoszone do finansowania z Programu Sektorowego „Infrastruktura i Środowisko”.  


Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zaprezentowali m.in. sposoby realizacji wybranych zadań z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” oraz „Postępowanie z odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi”. A Martina Rapthel z Niemiec przybliżyła „Innowacyjne metody rekultywacji składowisk odpadów”.


Gospodarowanie odpadami jest jedną z najtrudniejszych dziedzin ochrony środowiska. O ile samorządy chętnie zabiegają o pieniądze na wodociągi i sieci kanalizacyjne, a zakłady obniżają emisję zanieczyszczeń do atmosfery, o tyle gospodarka odpadami, w tym ich segregacja, wciąż nie jest popularna. A składowisko odpadów każdy chciałby widzieć jak najdalej od siebie.


Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali konieczność dostosowania regionalnych planów gospodarki odpadami do współczesnych standardów i nowych przepisów prawa. Zdaniem uczestników konferencji należy zajmować się wszystkimi powstającymi  w kraju odpadami, a w szczególności odpadami komunalnymi i odpadami niebezpiecznymi. A samorządy powinny  wykorzystywać wyniki dotychczasowych prac związanych z programowaniem gospodarki odpadami a także brać pod uwagę tendencje we współczesnej gospodarce światowej.