Na festiwale, albumy i edukację regionalną

Zarząd Województwa zdecydował o podziale pieniędzy z zakresu kultury na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w 2007 roku. Na ten cel zabezpieczono w budżecie województwa kwotę 170 000 złotych.

Zarząd Województwa zdecydował o podziale pieniędzy z zakresu kultury na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w 2007 roku. Na ten cel zabezpieczono w budżecie województwa kwotę 170 000 złotych.


Komisja Konkursowa szczegółowo rozpatrzyła 109 ofert. Spośród wszystkich zgłoszonych projektów 14 nie spełniło warunków formalnych – pozostałe zakwalifikowano do oceny merytoryczno-finansowej.
Oferty składano w trzech kategoriach – zadaniach:
1. Organizowania i uczestnictwa w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach, targach oraz innych imprezach kulturalnych  mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego.
2. Wydawania niskonakładowych niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek w formie tradycyjnej, jak również z wykorzystaniem innych niż druk technik zapisu, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających znaczenie dla promocji kulturalnej województwa świętokrzyskiego
3. Upowszechnienia i ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym edukacji regionalnej i patriotycznej.


W ramach pierwszego zadania wpłynęło najwięcej ofert, bo 58. Spośród nich wsparciem objęto 32 projekty. Wśród nich są m.in.: XXXIV Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2007 – organizator Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP im. S. Żeromskiego, Klasztorna Majówka – organizator Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu z Rytwian, „XI Zamkowe spotkania z muzyką” – organizator Świętokrzyskie Stowarzyszenie MUZYKA.


Z 40 ofert złożonych w ramach drugiego zadania wsparcie otrzymała połowa, m. in. Stowarzyszenie 800-lecia Opactwa Cysterskiego „Ku przyszłości” z Koprzywnicy wyda biuletyn „Ku Przyszłości”, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne  wyda Informator „Twórcy ludowi województwa świętokrzyskiego”.


Najmniej, bo osiem ofert złożono w ramach trzeciego zadania. Tu na wsparcie liczyć mogą cztery zadania, m.in.: impreza patriotyczna 100-lecie II pogrzebu hetmana S. Czarnieckiego, przedsięwzięcie „Chrońmy dziedzictwo kulturowe naszego regionu”, czy kontynuacja imprezy historyczno-patriotycznej „Podróż w przeszłość”.