Z opłat za koncesje na alkohol

700 tysięcy złotych przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na sfinansowanie inwestycji i modernizacji jednostek podległych samorządowi województwa, a prowadzących działalność w zakresie profilaktyki, terapii i lecznictwa odwykowego.

700 tysięcy złotych przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na sfinansowanie inwestycji i modernizacji jednostek podległych samorządowi województwa, a prowadzących działalność w zakresie profilaktyki, terapii i lecznictwa odwykowego.


Pieniądze na ten cel pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy alkoholem. Fundusze trafią do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz do Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach. 110 tysięcy złotych z funduszy na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczone zostało przez Zarząd na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku”, a zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.