Nabór kandydatów na ekspertów do oceny LSR

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny LSR

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów wchodzących w skład Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność.

 
Informacja na temat miejsca, terminu i sposobu składania wniosku

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu ) na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro PROW, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
lub
Złożyć osobiście do dnia 11 grudnia 2015 r. do godziny 15:30 w siedzibie Świętokrzyskiego Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro PROW, ul. Targowa 18, kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 1132) w godzinach 7.30 – 15.30.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór kandydatów na ekspertów-LSR”.

O terminowości złożenia aplikacji decyduje data wpływu lub złożenia do ŚBRR Biuro PROW.
Dokumenty aplikacyjne złożone bądź przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wymogi, jakie należy spełnić, aby zostać kandydatem na eksperta.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
1. korzysta w pełni z praw publicznych;
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej: Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności LEADER, Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358);
5. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności działania LEADER, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

Pozostałe wymagania:
6.  posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
7. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego lub z ŚBRR;
8. nie pozostaje w stosunku pracy z Lokalną Grupą Działania biorącą udział w konkursie na wybór LSR w Województwie Świętokrzyskim, nie była zaangażowana w przygotowanie lub opracowanie LSR złożonych w ramach konkursu na wybór LSR w Województwie Świętokrzyskim, nie jest członkiem LGD (oraz nie jest członkiem organów LGD z Województwa Świętokrzyskiego);

Wskazanie miejsca zamieszczenia dokumentów dotyczących obszaru działania eksperta

Dokumenty dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamieszczone są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.sbrr.pl/ w zakładce pn. Aktualności – Nabór kandydatów na ekspertów do oceny LSR.

Informacje dodatkowe

1. Wyboru kandydata na eksperta dokonuje się w oparciu o Regulamin naboru  kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
2. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opublikuje na stronie internetowej http://www.sbrr.pl/ Wykaz kandydatów na ekspertów.
3. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wybranymi kandydatami na ekspertów.
4. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawiera z ekspertem umowę określającą zadania obowiązki i wysokość wynagrodzenia za udział w ocenie i wyborze LSR.
5. Ekspert wybrany do pracy komisji wykonuje obowiązki zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).
6. Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o wpis w Wykazie kandydatów na ekspertów.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro PROW pod nr. tel.: 41 330 10 77.