Odznaka Honorowa Województwa Świetokrzyskiego

Nabór wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

Do 30 września 2020 roku można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Jest to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego za zasługi w działalności państwowej i społecznej na rzecz rozwoju naszego regionu.

Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom i innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego, a w szczególności:

  • za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego,
  • za zasługi w dziedzinie nauki i oświaty, kultury i sztuki związane z Województwem Świętokrzyskim,
  • za zasługi w dziedzinie badań naukowych,
  •  za zasługi w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, obronności i przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym,
  • za zasługi w dziedzinie rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,
  • za zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów i osiągnięć Województwa Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Odznakę nadaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Komisji Odznaki, która może wystąpić o uhonorowanie 10 pretendentów w trakcie roku kalendarzowego.

Uchwała nr XXXII.586.13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia Odznaki Województwa Świętokrzyskiego

Wnioski o nadanie odznaki należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pok. nr 13, parter, bud. C2, al. IX Wieków Kielc 3 lub przesłać na adres: Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek: Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego. Konieczne jest również przesłanie wniosku w wersji elektronicznej na adres: odznaka@sejmik.kielce.pl (w terminie jw.). Szczegółowych informacji na temat tegorocznej edycji Odznaki Honorowej udziela Kancelaria Sejmiku tel. 41 342 10 67.

Uzasadnienie wniosku nie powinno przekraczać dwóch stron formatu A4. Rekomenduje się redagowanie treści czcionką Times New Roman: rozmiar 14 pkt, interlinia: 1,5. Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest wyrażenie zgody przez osobę fizyczną, pretendującą do odznaki, na złożenie wniosku o nadanie odznaki oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu przyznania odznaki.

Wzór wniosku o nadanie odznaki osobie fizycznej

Wzór wniosku o nadanie odznaki dla podmiotów innych niż osoba fizyczna

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego