Marszałek Stoi Na Mównicy

O efektach projektu „KEEP ON” podczas konferencji

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, wykorzystywanie jego potencjału dla rozwoju regionu, szanse, jakie niesie nowa unijna perspektywa – o tym rozmawiano podczas spotkania upowszechniającego efekty projektu „KEEP ON”, które odbyło się w czwartek, 28 października w Centrum Geoedukacji w Kielcach.

Realizowany w ramach programu Interreg Europa 2014-2020 projekt „KEEP ON – Skuteczne polityki dla trwałych i samowystarczalnych projektów w sektorze dziedzictwa kulturowego”, to przedsięwzięcie międzynarodowe, którego partnerami są takie kraje jak: Grecja, Hiszpania, Włochy Portugalia i Chorwacja. Województwo świętokrzyskie jest jedynym jego polskim partnerem, w grupie interesariuszy projektu z naszego regionu znalazło się kilkanaście instytucji zarządzających placówkami kultury. Każda z nich wnosi do projektu swoje doświadczenia, ale także otrzymuje cenną wiedzę i praktyczne wskazówki, jak sprawnie zarządzać placówkami kultury, głównie w zakresie ich finansowania i efektywnego wykorzystania na ten cel unijnych funduszy. Projekt ruszył w czerwcu 2018 r. i potrwa do maja 2023 r.

W czwartek, 28 października w kieleckim Geoparku odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu przedsięwzięć zaplanowanych w Regionalnym Planie Działań Województwa Świętokrzyskiego opracowanym w ramach projektu. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wnioski z dotychczasowej międzynarodowej współpracy instytucji partnerskich i regionalnych interesariuszy będą wdrażane w nowym programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w zakresie wsparcia projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego.

– Ogromną wartością projektu KEEP ON jest to, że skupia on międzynarodowych partnerów o bogatym dziedzictwie kulturowym – powiedział otwierając spotkanie Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – To partnerstwo daje możliwość stworzenia szerszej perspektywy, wdrożenia dobrych praktyk, m.in. w zakresie finansowania instytucji kultury.

Założenia i działania zaplanowane w Regionalnym Planie Działania projektu KEEP ON w ramach programu Interreg Europe zaprezentowała Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Świętokrzyskiego. Dyrektor Anna Kucharczyk podkreśliła, że efektem projektu KEEP ON jest m.in. wypracowanie dwóch ważnych dokumentów: Podręcznika Dobrych Praktyk i Regionalnego Planu Działania.

Warto podkreślić, że wśród dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu znalazły się m.in. zapewnienie finansowania instytucji kultury z różnych źródeł, wsparcie ekspertów i naukowców, integracyjne podejście do zarządzania, działalność edukacyjna oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii.

– Instytucje kultury są kluczowe w całym systemie ochrony dziedzictwa kulturowego i zapewnienia jego trwałości – powiedziała Anna Kucharczyk przedstawiając wnioski zawarte w RPD. – Obiekty zabytkowe są wykorzystywane przez instytucje kultury do szerokiego spektrum celów. Niezwykle istotne jest również uczestnictwo społeczności lokalnych w przedsięwzięciach kulturalnych oraz konieczność zachęcania młodych ludzi do uczestnictwa w kulturze – dodała.

Anna Kucharczyk przedstawiła również rekomendacje wypracowane w ramach projektu na okres nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Pierwsze zalecenie to realizacja szerszego spektrum projektów, drugie – rozproszenie terytorialne wsparcia z uwzględnieniem wpływu projektów na społeczność lokalną, zaś trzecie – uwzględnienie instytucji kultury oraz instytucji zarządzających obiektami dziedzictwa kulturowego w katalogu beneficjentów działań niezwiązanych bezpośrednio z sektorem kultury.

Natomiast o efektach programów Interreg z lat 2014 – 2020 oraz szczegółach dotyczących nadchodzących naborów w kolejnej edycji na lata 2021 – 2027 mówiła Anna Stol z Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Projekt „KEEP ON” realizowany jest w ramach programu Interreg Europa 2014-2020 ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z siedmioma krajami europejskimi.

 PREZENTACJE:

1 KEEP ON_Action Plan Swietokrzyskie_PL

Interreg_MFiPR_28102021

Galeria zdjęć