O kształtowaniu polityk regionalnych i miejskich na seminarium

O kształtowaniu polityk regionalnych i miejskich na seminarium

„Hierarchia funkcjonalna miast jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich” – pod takim tytułem odbyło się dziś w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach seminarium organizowane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMIR, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W inauguracji spotkania uczestniczył wicemarszałek Grzegorz Socha.

Seminarium odbywa się w ramach cyklu spotkań, organizowanych w każdym województwie. Celem tych spotkań jest przedstawienie – w formie raportu – wyników badań, przeprowadzonych przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMIR nt. hierarchii funkcjonalnej miast  i postulowanych kierunków działań w kontekście terytorializacji polityk regionalnych i krajowych.

– W nowej perspektywie unijnej obserwujemy intensywną współpracę gmin w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych i to daje nadzieję na bardziej efektywne działania w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów. Jestem przekonany, że znaczenie regionalnej polityki miejskiej będzie rosło ze względu na liczne wyzwania przyszłości przed którymi stoją miasta. Miastom zagrażają niebezpieczne trendy demograficzne, dlatego potrzebujemy mądrych, głęboko przemyślanych projektów poprawiających ład przestrzenny i jakość życia mieszkańców podkreślił wicemarszałek Grzegorz Socha.

W ramach seminarium odbyła się dyskusja z przedstawicielami władz regionalnych oraz interesariuszami i podmiotami kształtującymi politykę regionalną, w tym regionalną politykę miejską nt. wniosków z raportu i możliwości ich wykorzystania w planowaniu polityk i działań na poziomie regionalnym.

W seminarium wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, którzy przedstawili informację o działaniach Ministerstwa – realizowanych
i planowanych do realizacji –  w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionalnego.

W  spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządów lokalnych: gmin miejskich, miejsko – wiejskich z terenu województwa, eksperci: przedstawiciele świata nauki z UJK
i Politechniki Świętokrzyskiej, przedstawiciele Urzędu Statystycznego, przedstawiciele Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Galeria zdjęć