Anna Kucharczyk Prezentuje Założenia Programu.

O nowym programie regionalnym we Włoszczowie

Cykl konsultacji społecznych powoli dobiega końca. Dziś odbyły się kolejne prezentacje programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Z samorządowcami, przedsiębiorcami i reprezentantami organizacji lokalnych z terenu Włoszczowy spotkali się: Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Agnieszka Kubicka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Konsultacje, które są prowadzone na terenie całego województwa świętokrzyskiego intensywnie od 3 tygodni mają pokazać przede wszystkim, jakie są oczekiwania samorządowców, przedsiębiorców i społeczności danego terenu wobec propozycji programu regionalnego. Jakie typy inwestycji będzie można realizować i do jakich podmiotów będą skierowane. Stanowią również diagnozę problemów, z jakimi borykają się świętokrzyscy pracownicy, uczniowie, nauczyciele, lekarze, seniorzy i bezrobotni. Od sprawności samorządowców, przedsiębiorców i grup lokalnych będzie zależało, jak przebiegną ostateczne rozmowy z Unią Europejską i jak efektywnie region świętokrzyskie wykorzysta fundusze unijne.

Prezentacja programu regionalnego na lata 2021-2027 została podzielona na 3 panele. Główną część – inwestycyjną – zaprezentowała Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach tego programu nasz region będzie dysponował kwotą 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W priorytecie 2 „Region przyjazny dla środowiska” (120,8 mln euro), w ramach działania – Efektywność energetyczna będzie można ztermomodernizować budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej bądź chłodniczej, czy z instalacją urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii, a więc również szkoły. Działanie to jest skierowane również do przedsiębiorstw, które chcą podnieść efektywność energetyczną poprzez kompleksową modernizację energetyczną – wymianę urządzeń na energooszczędne wraz z instalacją urządzeń OZE. Co pozwoli na ograniczenie zużycia energii i odzyskiwanie jej w procesie produkcyjnym. O fundusze mogą się ubiegać również firmy, które wdrożą nowe lub ulepszone produkty i usługi, i które zredukują zużycie energii elektrycznej, również u odbiorcy końcowego.

Co ciekawe, ścieżki rowerowe będzie można zrealizować w ramach Priorytetu 3 „Mobilność miejska” (40 mln euro).W jego ramach Unia Europejska będzie faworyzowała wnioski na budowę niskoemisyjnego systemu transportu zbiorowego, w tym budowę infrastruktury do tankowania aut elektrycznych.

W działaniu 5.3 „Infrastruktura ochrony zdrowia” ( 46 mln euro) Unia Europejska kładzie nacisk na poprawę dostępu do opieki na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo i terenach wiejskich, a więc wzmocnienie roli POZ i opieki ambulatoryjnej – fundusze na doposażenie sprzętu do badań. Zarząd województwa będzie chciał również przekonać Komisję Europejską, aby dalej wspierała szpitale.

Do działania 6.3 „Wzmacnianie lokalnych potencjałów” ( 52 mln euro) nie będą mogły aplikować pojedyncze podmioty. Za to mile widziane będą partnerskie projekty, przyczyniające się do rozwiązywania problemów i wspólnego zaspokajania potrzeb obszaru objętego tzw. Innymi Instrumentami Terytorialnymi. 3 mln euro przewidziano dla Lokalnych Grup Działania w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który prezentowała Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wyodrębniono 4 priorytety, na łączną sumę 352 mln euro.

 

To pomoc skierowana głównie dla ludzi w najtrudniejszych etapach ich życia, na rehabilitację, ale również dla bezrobotnych. To środki finansowe dla uczniów, psychologów, pedagogów i nauczycieli. W samym działaniu 7.2 planuje się przeznaczyć 8,9 mln euro na rehabilitację kardiologiczną, onkologiczną, schorzeń narządów ruchu dla mieszkańców regionu, którzy powracają na rynek pracy.

Bardzo ważnym elementem realizowanego programu jest Priorytet 8 „Edukacja na wszystkich etapach życia”:

  •  kształcenie kadr systemu edukacji – 7 mln euro
  •  wsparcie edukacji przedszkolnej – 8,7 mln euro
  • podnoszenie jakości kształcenia podstawowego ( zajęcia pozalekcyjne)- 14,4 mln euro
  • wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej – 8,6 mln euro
  •  rozwój szkolnictwa branżowego – 30 mln euro
  • kompetencje i kwalifikacje osób dorosłych – 10, 6 mln euro

Działania z priorytetu 10 – „Aktywni na rynku pracy” omawiała Agnieszka Kubicka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych przeznaczono 74, 2 mln euro, na wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy w ramach projektów OHP – 6 mln euro. Dla osób, których dochód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, a skorzystają ze szkoleń, kursów, studiów itp. planuje się przekazać  16 mln euro. Przewidziano też fundusze dla osób zagrożonych utratą pracy oraz dla przedsiębiorców, którzy skorzystają ze specjalistycznych szkoleń zawodowych, studiów i doradztwa biznesowego.

Najbliższe konsultacje projektu nowego programu regionalnego odbędą się w Kazimierzy Wielkiej, 29 października. Wszystkie spotkania konsultacyjne rozpoczynają się o godz. 10, można je śledzić również  za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć