Dyrektor Katarzyna Kubicka Prezentuje Założenia Nowego Programu.

O nowym rozdaniu unijnym w Końskich

Dziś odbyły się kolejne konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczył  Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. To już ósme miasto, w którym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach spotkali się z samorządowcami, parlamentarzystami związanymi z tym regionem, przedsiębiorcami i reprezentantami organizacji lokalnych.

Jakie są oczekiwania samorządowców, przedsiębiorców i społeczności danego terenu wobec propozycji programu regionalnego? Jakie typy inwestycji będą realizowane i przez kogo? W końcu,  jaką kwotą będzie dysponował region świętokrzyski w rozpoczynającej się perspektywie unijnej i jaka pomoc trafi do indywidualnych odbiorców, aby podnieść ich atrakcyjność  na rynku pracy i podnieść jakość życia? – na te i inne pytania próbują odpowiedzieć trwające w naszym regionie – od 3 tygodni -konsultacje społeczne przewidywanego programu regionalnego na lata 2021-2027.

– Obecnie samorząd województwa stara się wynegocjować od Unii Europejskiej jak najwięcej dla regionu. Te konsultacje służą stworzeniu prognozy, jakich rozwiązań oczekuje społeczeństwo, a czego Unia Europejska nie pozwoli nam zrealizować. Niektóre inwestycje będziemy się starali finansować na poziomie samorządu województwa, jak chociażby dwa etapy budowy obwodnicy w Końskich. O tę inwestycję będziemy walczyć podczas negocjacji – zapowiedział obecny podczas konsultacji w Końskich – Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Bardzo ważna informacja jest taka, że wraz z 4 województwami z uporem dążyliśmy do utrzymania Programu Rozwoju Polski Wschodniej. W jego ramach będzie można zrealizować inwestycje ponadregionalne. Do nich należy m.in. poprawa infrastruktury kolejowej w powiecie koneckim na odcinku Skarżysko – Kamienna – Łódź. Z kolei wśród 2 priorytetów przyszłego programu regionalnego, które są mi szczególnie bliskie, należy wyróżnić: odbudowanie szkolnictwa zawodowego oraz stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w priorytecie 7.2, na który przewiduje się 1,4 mln euro. Będziemy próbowali związać młodych lekarzy z naszym województwem, tak aby młoda kadra nie uciekała pracować do innych regionów.

Każda sugestia Państwa co do programu jest istotna. Ważne by na etapie przednegocjacyjnym z Unią wypracować takie wspólne stanowisko, które pozwoli nam pomyślnie przez nie przejść, by potem już tylko przystąpić do realizacji programu, który ma podnieść poziom życia w naszym regionie – dodał Andrzej Pruś.

Prezentacja programu regionalnego na lata 2021-2027 została podzielona na 3 panele. Główną część – inwestycyjną – zaprezentowała Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach tego programu nasz region będzie dysponował kwotą 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W priorytecie 5 „Świętokrzyskie dla mieszkańców” z kwotą 104, 5 mln euro przewidziano 4 działania. W tym środki ( 24 mln euro) na infrastrukturę edukacyjną, czyli budowę, remont, rozbudowę przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. W działaniu 5.2, które obejmuje z kolei m.in. remonty, budowy i rozbudowy placówek opieki całodobowej – z kwotą 11,5 mln euro– nie będzie można skorzystać z dofinansowania rozbudowy Domów Pomocy Społecznej. W ramach tego działania będzie się można starać o wyposażenie niezbędne do świadczenia usług medycznych, w tym służących opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Priorytetowo będą traktowane inwestycje mające na celu usamodzielnienie się ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego też zakłada się wsparcie inwestycji dotyczących remontu, przebudowy i wyposażenia infrastruktury zdegradowanych budynków w celi ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym – socjalne skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W ramach tego działania będą również adresowane środki na remonty, przebudowy, modernizacje i wyposażenie szkół przysposabiających do pracy.

Założenia Europejskiego Funduszu Społecznego prezentowała Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Na priorytety tegoż funduszu przeznaczono 352 mln euro. To pomoc skierowana głównie dla ludzi w najtrudniejszych etapach ich życia, na rehabilitację, ale również dla bezrobotnych. 24 mln euro z Priorytetu 7 zostanie dedykowane m.in. na pakiety rehabilitacyjne i warsztaty terapeutyczne dla pracowników z terenu całego województwa. W ramach działania 8.6 „Kompetencje i kwalifikacje osób dorosłych” prawie 11 mln euro zostanie skierowane do każdego mieszkańca województwa, który będzie chciał podnieść swoje kwalifikacje.

Działania z priorytetu 10 – „Aktywni na rynku pracy” omawiała Agnieszka Kubicka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Najbliższe konsultacje projektu nowego programu regionalnego odbędą się we Włoszczowie, 20 października. Wszystkie spotkania konsultacyjne rozpoczynają się o godz. 10, można je śledzić również  za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć