Obradował Komitet Monitorujący RpowŚ 2014 2020 (6)

Obradował Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Prezentacja stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 była jednym z zagadnień XXXII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, które odbyło się 30 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. W obradach uczestniczyli także: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka.

– Zbliżamy się do końca finansowej perspektywy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Kontraktacja w maju tego roku wynosi 98 procent. W sumie zawarliśmy 4 584 umowy o wartości 6,02 mld zł – podsumował marszałek Andrzej Bętkowski.

Postęp finansowy programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego omówił dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek a Europejskiego Funduszu Społecznego – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka.

Podczas obrad omówiono sprawozdanie z rocznego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2022. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

Ostatnim elementem obrad była prezentacja nt. wyników badania ewaluacyjnego pn. Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na sytuację obszarów zdegradowanych w województwie świętokrzyskim. Celem głównym badania jest ocena wpływu inwestycji w rewitalizację na sytuację społeczno – ekonomiczną na obszarach zdegradowanych. W ramach ewaluacji przeprowadzona została m. in.: analiza danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione, ankiety z beneficjentami projektów w ramach Działania 6.5 oraz wywiady telefoniczne z mieszkańcami województwa.

Galeria zdjęć