Prezydium Komitetu Monitorującego

Obradował Komitet Monitorujący RPOWŚ 2014-2020

Pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W obradach wzięła udział także wicemarszałek Renata Janik.

W trakcie spotkania przedstawiono stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz omówiono najważniejsze obszary wsparcia w ramach wynegocjowanego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (1b) Typ projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach (Tryb konkursowy).