Siedzą przy stole: Jacek Sułek, Andrzej Bętkowski, Renata Janik

Obradował Komitet Monitorujący RPOWŚ 2014-2020

We wtorek, 9 listopada br., w siedzibie Targów Kielce odbyło się XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obrady prowadził marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski – przewodniczący Komitetu. W posiedzeniu uczestniczyła również wicemarszałek województwa Renata Janik.

W obradach, prowadzonych w trybie hybrydowym, udział wzięli m. in.: Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jego zastępcy – Anna Kucharczyk i Tomasz Janusz, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka, zastępca dyrektora Artur Potaczała, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska, Danuta Illg-Hadała z Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – Urzędu Miasta Kielce, a także przedstawiciele strony rządowej, samorządów, pracodawców oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Na początek listopada jego kontraktacja wyniosła 94%, płatności – 62%, a certyfikacja – 66%.

Podczas spotkania omówiono i przyjęto aktualizację ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich działań/poddziałań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe). Kryteria te złagodzono, ponieważ w związku z wahaniami kursu euro pojawiły się dodatkowe środki, które pozwolą na ogłoszenie nowego konkursu na „projekty żłobkowe”.

Komitet przegłosował zatwierdzenie zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zaprezentowano też założenia nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Obecnie dobiegają końca konsultacje społeczne projektu programu. Wnioski i uwagi do projektu można zgłaszać do 12 listopada br., a na początku roku przyszłego dokument ma być gotowy do przedstawienia Komisji Europejskiej.

Na koniec posiedzenia jego uczestnicy zapoznali się z wynikami badania pn.: Analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027.

Galeria zdjęć