Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie odbędzie się 17 listopada 2021 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji projektu pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2022 r.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2021/2022.
  6. Informacja w zakresie przygotowania ŚZDW do sezonu zimowego 2021/2022.
  7. Informacja dotycząca realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”.
  8. Informacja o konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat – edycja 2021”.
  9. Informacja dotycząca Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.
  10. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

 Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.