Img 6511

Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Na temat zadań oraz zakresu kluczowych sfer rozwojowych, w których preferowane będzie tworzenie miejsc pracy przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, dyskutowali członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim zainaugurowała Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, a poprowadziła Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ. W spotkaniu uczestniczyła również Karolina Jarosz, wicedyrektor ROPS.

– Polityka społeczna i wszystko co się z nią wiąże jest dala mnie priorytetem w mojej pracy jako wicemarszałka. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać na różnego rodzaju spotkaniach i grupach tematycznych, wymieniać się doświadczeniami, mówić o przyszłości i działać na rzecz ekonomii społecznej – podkreślała wicemarszałek  Renata Janik. – Już niebawem wchodzimy w nowy rok i nowe konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest bardzo dużo środków, które mogą być skierowane do niepełnosprawnych, szkolnictwa zawodowego i seniorów. Z dofinansowaniem będzie można realizować szereg projektów, w tych obszarach, gdzie mamy jeszcze niszę – mówiła wicemarszałek. – Zachęcam do śledzenia ogłaszanych konkursów, by jak najwięcej środków zostało wykorzystanych w  naszym regionie, nie tylko na terenie miast ale również w małych miejscowościach.

Zadania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ROPS i OWES przybliżyła Anna Bugalska, konsultant regionalny projektu “Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, wymieniając programowe, logistyczne, quasi legislacyjne oraz finansowe jako  wspólne ramy krajowe dla ekonomii społecznej. Jak zaznaczyła Anna Bugalska, Świętokrzyski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na tle innych wyróżnia wiara w sens ekonomii społecznej, entuzjazm, otwartość i współpraca oraz budowanie na zasobach i potencjale terytorialnym.

Głównymi celami ROPS i OWES, jest zwiększenie liczby podmiotów społecznych, tworzenie miejsc pracy i popularyzowanie stabilności i konkurencyjności PS. Natomiast wśród celów ROPS-u najważniejszym jest zapewnić spójność działań w regionie i działań regionu z polityką krajową oraz tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej.

– Dziękujemy za ciepłe słowa. Rzadko nas chwalą, tym bardziej to cenne – podkreśliła Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ.  Jak zaznaczyła, dzisiejsze posiedzenie jest spotkaniem podsumowującym trzyletni okres realizacji projektu. – Doświadczeń w tym okresie zdobyliśmy bardzo dużo. Kiedy wdrażaliśmy pomysł na ekonomię społeczną, było naprawdę trudno.  Dopiero zapis ustawowy przypisujący zadanie do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w sensie koordynacji, sformalizował i nadał właściwy kierunek – podkreśliła Barbara Jakacka-Green. – Koordynacja to bardzo ogólne pojęcie i na początku naszej drogi każdy region na swój sposób tę koordynację wdrażał ze względu na odmienną specyfikę każdego z regionów – dodała.

Członkowie Komitetu zapoznali się ze sprawozdaniami z koordynacji działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Uczestnicy spotkania dyskutowali i głosowali nad przyjęciem wyników raportów: Społeczna odpowiedzialność biznesu a ekonomia społeczna oraz Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Omówiono także zakres kluczowych sfer rozwojowych, w których preferowane będzie tworzenie miejsc pracy przez OWES. Spotkanie zwieńczyły głosowania nad  przyjęciem wniosków i rekomendacji wypracowanych podczas Grup Tematycznych.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest ciałem konsultacyjno-doradczym w zakresie określania kierunków wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Jego celem jest wsparcie samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki i biznesu we wprowadzaniu na terenie województwa zasad określonych w “Krajowym Programie Rozwoju  Ekonomii Społecznej”.

 

 

 

 

Lokalizacja