Widok Ogólny Sali Obrad Komisji

Obradowała Komisja Budżetu i Finansów

74. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbyło się dziś w Urzędzie Marszałkowskim. Radni zaopiniowali projekty uchwał między innymi w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 dla Powiatu Skarżyskiego oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. Obradom przewodniczyła Magdalena Zieleń.  

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 dla Powiatu Skarżyskiego w wysokości 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955 metrów”.

Pismem z 29 sierpnia br. Starosta Skarżyski zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na remont tej drogi. Starosta prośbę swą uzasadnił znacznymi uszkodzeniami drogi powiatowej, która to przejęła duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych w związku z przeprowadzanymi pracami inwestycyjnymi na drogach w powiecie skarżyskim do czego nie była przystosowana. W związku z dużym natężeniem ruchu oraz niedostateczną nośnością podłoża, które nie było przystosowane do przenoszenia tak dużych obciążeń, powstały przełomy, ubytki i spękania na całym odcinku drogi, codziennie narażając pojazdy na uszkodzenia co przyczynia się do zmniejszenia bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.

Powiat Skarżyski dysponuje niezbędną dokumentacją projektową oraz wszelkimi decyzjami administracyjnymi. Szacowany koszt remontu wymienionej drogi powiatowej wynosi 2,4 mln złotych. Udzielona przez Województwo Świętokrzyskie pomoc finansowa rzędu 500 tysięcy złotych zminimalizuje udział środków własnych inwestora i stanowić będzie 20% wkładu do kosztów ogółem przedsięwzięcia.

Radni również pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, zmienionej Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 29 czerwca 2023 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska poinformował Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, że Gmina Iwaniska nie jest zainteresowana realizacją dotacji przyznaną Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 40 tysięcy złotych na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwaniskach. Rezygnacja spowodowana jest nieotrzymaniem dotacji z Komendy Głównej PSP oraz brakiem wystarczających środków finansowych w budżecie Gminy na zakup pojazdu. Również Wójt Gminy Skarżysko Kościelne pismem skierowanym do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego poinformował o rezygnacji z dotacji przyznanej Uchwałą Sejmiku w wysokości 30 tysięcy złotych na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim w związku z ustaleniem innych priorytetów na zakup sprzętu dla OSP z terenu gminy.

Komisja podczas posiedzenia ponadto pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.

Po dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 29.755.741 złotych, plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 29.641.152 złotych, zaś deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 59.396.893 złotych.