Agnieszka Buras, przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Między innymi nowy statut Teatru im. Stefana Żeromskiego, inicjatywy Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz raport o stanie województwa za ubiegły rok były tematami posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Odbyło się ono z uwagi na stan epidemii w trybie zdalnym, a obradom przewodniczyła Agnieszka Buras.


Radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Jak wyjaśniła Magdalena Kusztal, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, konieczność zmiany statutu wynika z podpisanej w kwietniu umowy między województwem świętokrzyskim, teatrem i ministrem kultury o współprowadzeniu placówki przez ministra. Projekt statutu poddano konsultacjom społecznym, nikt nie zgłosił uwag.

Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Maciej Długosz przedstawił informację o podjętych w ostatnim czasie kierunkach nowych działań. Rozpoczęto współpracę z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Rozmawiano m. in. o planach stworzenia portalu promującego szlaki turystyczne w województwie świętokrzyskim – takie portale działają już w województwach małopolskim i mazowieckim. Podjęto również kwestię rozwoju i utrzymania oznakowanych szlaków turystycznych, których mamy w województwie prawie 2 tys. km, oraz potrzeby zwiększenia nakładów na ten cel. W najbliższych planach jest też reaktywowanie kół turystyczno-krajoznawczych w szkołach i popularyzacja świętokrzyskiej odznaki turystycznej. Konieczne jest przede wszystkim odtworzenie zaginionej matrycy odznaki. Jak poinformował dyrektor Maciej Długosz, przekazanie na ten cel swojej diety radnej zadeklarowała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Agnieszka Buras. Poza tym na ukończeniu jest przygotowanie deklaracji współpracy między województwem świętokrzyskim a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu w zakresie m. in. działań edukacyjnych i informacyjnych, a także przy wytyczaniu leśnych ścieżek rowerowych. Podczas rozmów pojawił się pomysł udostępniania ścieżek leśnych dla turystów rowerowych i pieszych. Ważnym priorytetem Departamentu Edukacji jest również wprowadzenie programu dwujęzyczności w województwie świętokrzyskim.

Komisja zapoznała się z informacją z realizacji otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w roku 2019. Celem konkursu było upowszechnianie aktywności fizycznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak poinformował Piotr Kisiel, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w konkursie przeznaczono 2 mln 400 tys. zł na realizację 13 zadań m. in. w takich obszarach jak wsparcie sportu dzieci i młodzieży, organizacja zawodów sportowych, upowszechnianie sportu w środowiskach wiejskich, wśród osób niepełnosprawnych, seniorów, powszechna nauka pływania, wspieranie sportu akademickiego i in. Na konkurs wpłynęło 204 oferty, z których 8 odrzucono z przyczyn formalnych. Ostatecznie, po ocenie merytorycznej, podpisano 144 umowy ze 106 organizacjami pozarządowymi.

Komisja przyjęła też informację o działalności Departamentu IT. Jego dyrektor Robert Janus poinformował, że oprócz bieżącego utrzymania systemów informatycznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego departament prowadzi też wiele projektów. Zakończono realizację projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego, którego samorząd województwa był liderem, a partnerami – 49 gmin. W szkołach wyposażono 82 pracownie w 1424 zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Wartość projektu wyniosła ponad 4 mln 670 tys. zł, przy 75-procentowym współfinansowaniu ze środków unijnych. W trakcie realizacji jest duży projekt, o wartości ponad 57 mln zł, pn. Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego, którego liderem jest również samorząd wojewódzki. Wśród najważniejszych planów na najbliższe lata jest rozwijanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Radni Komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 r. Wykonane dochody w roku ubiegłym wyniosły 700,19 mln zł, a wydatki – 685,88 mln zł. Planowano deficyt na prawie 55 mln zł, tymczasem rok zamknął się nadwyżką w kwocie 14,30 mln zł. W strukturze dochodów największą część stanowiły płatności w ramach środków unijnych, subwencja ogólna i udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych. Z tego ostatniego źródła uzyskano o 20 mln więcej dochodów niż planowano. W strukturze wydatków pozycje o najwyższej wartości to transport i łączność, administracja publiczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz oświata i wychowanie.

Przyjęto Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku. Z przedstawionych, w jego pierwszej części, danych statystycznych wynika, że m. in. nadal następował nieznaczny, ale stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych – o 2,44% w porównaniu do roku poprzedniego, systematycznie malało też bezrobocie – jego stopa na koniec roku wyniosła 7,9% (przy średniej krajowej 5,2%). Wzrosła liczba firm z kapitałem zagranicznym i wartość tego kapitału. Mimo że pod tym względem ciągle jesteśmy wśród województw o najniższych wskaźnikach, to dynamika wzrostu w województwie świętokrzyskim należała w ubiegłym roku do najwyższych w kraju, podobnie jak dynamika wzrostu nakładów na badania i rozwój. Jednym z największych problemów regionu pozostają niekorzystne zjawiska demograficzne.

Druga część raportu prezentuje działania i programy realizowane w 2019 roku przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. W ubiegłym roku m. in. rozpoczęto prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, a jej uchwalenie planowane jest na koniec bieżącego roku. Nastąpiło duże przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Na koniec 2019 r. poziom kontraktacji programu wyniósł 76,2%, co oznacza wzrost o ponad 14% w ciągu roku. Pod względem liczby zrealizowanych projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 województwo świętokrzyskie uplasowało się na 11 miejscu w kraju, a pod względem wartości unijnego dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca – przeskoczyliśmy z 4 miejsca na 3.

Podczas posiedzenia radnego Pawła Krakowiaka Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wyznaczyła jako swojego przedstawiciela do wzięcia udziału w pracach komisji oceniającej wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka.

Galeria zdjęć