Członkowie Komisji Rolnictwa I Ochrony Srodowiska Siedzą Za Stołami

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W poniedziałek, 11 marca pod przewodnictwem Piotra Żołądka odbyło się 57. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni wojewódzcy zapoznali się m.in. z informacją dotyczącą działań informacyjno–edukacyjnych w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów w latach 2022-2023 a także zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w VI kadencji (lata 2018-2024) samorządu województwa.

Jak wynika z przedstawionej podczas poniedziałkowego posiedzenia informacji, działania informacyjno-edukacyjne w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów podejmowane w województwie świętokrzyskim w latach 2022-2023 spotkały się z ogromnym zainteresowaniem szerokiego grona odbiorców. Ocenia się, że w województwie rośnie wiedza, nabywane są nowe kompetencje, a tym samym kształtowane są prawidłowe postawy proekologiczne. Warto podkreślić, że zaangażowaniem w zdobywaniu wiedzy wykazali się nie tylko przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorcy, ale też, co bardzo cieszy – mieszkańcy naszego regionu. Efektem podjętych działań jest stopniowe podnoszenie standardów środowiskowych w gospodarce, które z kolei przedkłada się, w aspekcie społecznym, na wyższą jakość życia i zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Ze sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w VI kadencji wynika, że Komisja odbyła 56 posiedzeń, w tym jedno wyjazdowe na Ponidziu, celem którego było m.in. przedstawienie efektów z realizacji projektu Life „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”, zapoznanie członków Komisji z postępem prac remontowych i stanem infrastruktury kolejowej na stacji w Jędrzejowie, a także wizyta na budowie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach.

Komisja odbyła także jedno posiedzenie z udziałem przedstawicieli komisji ds. rolnictwa Sejmików innych województw w celu omówienia zagadnienia ochrony rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi jedno posiedzenie z udziałem Janusza Wojciechowskiego, Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Efektem prac Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska było przyjęcie 83 opinii, których znaczna większość dotyczyła: planu gospodarki odpadami, planu ochrony dla parków krajobrazowych, programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, programu ochrony środowiska przed hałasem, programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych, programu ochrony środowiska, wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych, podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w latach 2018-2024 wystąpiła również z kilkoma inicjatywami uchwałodawczymi oraz złożyła dwa wnioski do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawach zmiany dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz zwiększenia dofinansowania dla Stacji Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej na działalność związaną z oceną odmian roślin uprawnych COBORU. Ponadto przyjęła do wiadomości szereg informacji, sprawozdań i raportów.

Ponadto Komisja dyskutowała na temat planowanego przedsięwzięcia pn. „Punkt do zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złomu. Przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12”. Podjęła także dyskusję w kwestii dofinansowania zakupu węzy pszczelej dla pszczelarzy działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Komisja podejmowała również stanowiska rekomendujące kandydatów do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Kielcach.

Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska podczas dzisiejszego posiedzenia zapoznali się także z informacją dotyczącą nowelizacji przepisów prawa w kontekście wdrażania systemu kaucyjnego w gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach za 2023 rok.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska ponadto wypracowała dziś stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego złej sytuacji w rolnictwie.

 

Galeria zdjęć