Wicemarszałkowie województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Marek Bogusławski podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów „społecznych” z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”

26 mln zł dofinansowania na projekty społeczne

Wicemarszałkowie województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Marek Bogusławski podpisali dziś umowy na dofinansowanie 9 projektów „społecznych” z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”, które dotyczą tworzenia Centrów Usług Społecznych, wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności oraz podnoszenia jakości edukacji w liceach ogólnokształcących. Z projektów skorzysta ponad 4,6 tys. osób, a łączna kwota dofinansowania z UE to 26 mln zł. W wydarzeniu wzięli udział także radna Sejmiku Magdalena Zieleń, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka i jej zastępca Artur Potaczała. 

– Kolejne środki płyną do mieszkańców naszego województwa z Europejskiego Funduszu Społecznego. Minęło 10 miesięcy od uruchomienia naborów, a już mamy zakontraktowanych 25 procent kwoty do wykorzystania – mówiła wicemarszałek Renata Janik.  – Dziś podpisujemy 9 umów z zakresu projektów społecznych. Największe pieniądze ponad 20 mln zł będzie przeznaczone na utworzenie w 3 gminach: Łagowie, Mniowie i Połańcu Centrów Usług Społecznych. Kolejne projekty są skierowane do osób będących w kryzysie bezdomności i będą realizowane w Kielcach i w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z kolei 4 umowy dotyczą podnoszenia jakości edukacji w świętokrzyskich liceach ogólnokształcących – dodała wicemarszałek.

– Założeniem tych projektów jest kompleksowe wsparcie i opieka, dopasowana do potrzeb i problemów osób potrzebujących, wynikających np. z wieku, sytuacji życiowej, stanu zdrowia itp. – dodał wicemarszałek  Marek Bogusławski. 

Projekty dotyczą następujących zagadnień:

  • tworzenie Centrów Usług Społecznych – 3 projekty, dofinansowane łączną kwotą 20,1 mln zł. Będą realizowane w gminach Łagów, Mniów oraz Połaniec, łącznie skorzysta z nich ponad 3,1 tys. osób;
  •  wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności – 2 projekty, dofinansowane łączną kwotą 3,4 mln zł, przedsięwzięcia będą realizowane w Kielcach i w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmą łącznie 173 osób, w tym 130 osób w kryzysie bezdomności oraz 43 osoby, stanowiące kadry zajmujące się pracą socjalną;
  • podnoszenie jakości edukacji w świętokrzyskich liceach ogólnokształcących – 4 projekty, dofinansowane łączną kwotą 2,5 mln zł, będą realizowane w Kielcach (2 projekty: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego, Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej) oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim (2 projekty: Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Stanisława Staszica). Łącznie skorzysta z nich 1257 osób, w tym 1230 uczniów i 27 nauczycieli.

Szczegółowe informacje nt. zakresu projektów:

1. Projekty dot. tworzenia i prowadzenia Centrów Usług Społecznych.

Centra Usług Społecznych mają w założeniu zapewniać mieszkańcom poszczególnych gmin kompleksowe wsparcie i opiekę, dopasowane do ich potrzeb i problemów, wynikających np. z wieku, sytuacji życiowej, stanu zdrowia itp. Odbiorcami wsparcia CUS są więc przede wszystkim te osoby, które nie mają zasobów, możliwości, wiedzy lub umiejętności, by właściwie zadbać o swoje potrzeby – w praktyce są to np. dzieci, rodziny przeżywające różnorakie trudności lub wyzwania, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami itd.
Usługi CUS-ów świadczone są przez wykwalifikowanych specjalistów (m. in. pracowników socjalnych, asystentów, trenerów, terapeutów, psychologów itd.). Oferta wsparcia jest zróżnicowana i obejmuje m. in :

  •  działania wspierające funkcjonowanie rodzin, szczególnie przeżywających trudności wychowawcze,
  • wsparcie zdrowotne dla dzieci (np. profilaktyka oraz badania przesiewowe pod kątem wad postawy, słuchu i wzroku, jak również problemów logopedycznych, dietetycznych, stomatologicznych itd.),
  •  wsparcie dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych i osób wymagających codziennej opieki (np. wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, usługi pielęgniarskie i fizjoterapeutyczne, dietetyczne, logopedyczne, itd., dostęp do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne, drobne usługi remontowo-porządkowe w domach, bezpłatny transport do lekarza lub urzędu itd.) oraz wsparcie dla ich opiekunów,
  •  profilaktykę zdrowotną dla mieszkańców (np. konsultacje ginekologiczne, neurologiczne, promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej itd.);

2. Projekty dla osób w kryzysie bezdomności.

Celem tych projektów jest z jednej strony wspieranie osób bez dachu nad głową w ich bieżących problemach (np. zdrowotnych), z drugiej budowanie w nich długofalowej motywacji do zmiany stylu życia, w tym wychodzeniu z uzależnień, a także zapewnienie wsparcia w wychodzeniu z bezdomności.

Dlatego w projektach zaplanowano m.in. pracę „streetworkerów” (asystentów osób bezdomnych), a więc specjalistów, którzy aktywnie włączają się w codzienne życie osób w kryzysie bezdomności i oferują im potrzebne wsparcie bytowe (ubrania, środki higieniczne, lekarstwa, wsparcie medyczne), ale jednocześnie motywują i dopingują do zmiany sposobu myślenia i osiągania samodzielności życiowej.

Wsparciem dla osób w kryzysie bezdomności będą także trenerzy umiejętności społecznych, którzy będą wspierać te osoby w nauce: zarządzania finansami, dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny, rozwijania umiejętności kulinarnych i nawyków zdrowego żywienia, zarządzania mieszkaniem, wartościowego spędzania czasu wolnego, rozwijania umiejętności interpersonalnych i integracji ze środowiskiem lokalnym itd. Ponadto w ramach projektu, realizowanego w Kielcach, w 3 mieszkaniach treningowych osoby wychodzące z bezdomności będą przez kilka miesięcy wspierane w oparciu o model „Najpierw mieszkanie” (obejmuje on kompleksowe treningi, pomagające w powrocie do samodzielności życiowej oraz aktywności społecznej).

Natomiast w projekcie, który będzie realizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, utworzona zostanie m. in grupa samopomocowa dla osób w kryzysie bezdomności oraz dla osób realnie nią zagrożonych, ponadto w ramach tego projektu będą prowadzone warsztaty konserwacji i naprawy rowerów (ponieważ większość osób w kryzysie bezdomności porusza się lub chciałoby się poruszać rowerem) oraz warsztaty stolarskie (osoby w kryzysie bezdomności są zainteresowane wykonywaniem mebli z palet).

3. Projekty podnoszące jakość edukacji w liceach ogólnokształcących.

Głównym założeniem tych projektów jest rozszerzanie oferty edukacyjnej liceów o dodatkowe zajęcia, wykraczające poza standardowy program nauczania, co pozwala uczniom na rozwijanie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz w aktywnościach społecznych.

W projektach prowadzone będą m. in. zajęcia, warsztaty, doświadczenia i eksperymenty, kółka zainteresowań oraz wykłady, które pozwolą młodzieży na pogłębianie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii komputerowych, przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, a także języków obcych. Z drugiej strony szereg zajęć będzie dotyczył rozwijania talentów i wrażliwości artystycznej, np. zajęcia teatralne (w j. polskim oraz w językach obcych), czy też warsztaty plastyczne, malarskie i rysunkowe. Ponadto będą prowadzone zajęcia wyrównawcze dla uczniów, mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

Ważnym elementem projektów „licealnych” jest doradztwo zawodowe, które wspiera młodzież w precyzowaniu dalszych planów edukacyjnych i zawodowych.

Nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje, m. in. w obszarach szeroko pojętej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, co pozwoli im lepiej wspierać uczniów przeżywających różnego rodzaju trudności.