Uczestnicy Posiedzenia Siedzą Przy Stołach

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyło się dziś posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 dla Powiatu Skarżyskiego w wysokości 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955 metrów”.

Pismem z 29 sierpnia br. Starosta Skarżyski zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na remont tej drogi. Starosta prośbę swą uzasadnił znacznymi uszkodzeniami drogi powiatowej, która to przejęła duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych w związku z przeprowadzanymi pracami inwestycyjnymi na drogach w powiecie skarżyskim do czego nie była przystosowana. W związku z dużym natężeniem ruchu oraz niedostateczną nośnością podłoża, które nie było przystosowane do przenoszenia tak dużych obciążeń, powstały przełomy, ubytki i spękania na całym odcinku drogi, codziennie narażając pojazdy na uszkodzenia co przyczynia się do zmniejszenia bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.

Powiat Skarżyski dysponuje niezbędną dokumentacją projektową oraz wszelkimi decyzjami administracyjnymi. Szacowany koszt remontu wymienionej drogi powiatowej wynosi 2,4 mln złotych. Udzielona przez Województwo Świętokrzyskie pomoc finansowa rzędu 500 tysięcy złotych zminimalizuje udział środków własnych inwestora i stanowić będzie 20% wkładu do kosztów ogółem przedsięwzięcia. Informacja dotyczącą bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą przyjęła informację dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.

Na chwilę obecną liczba Operatorów Sieci Dostępowych korzystających z Regionalnej Sieci Szerokopasmowej wynosi 71, zaś jeśli chodzi o świadczone usługi hurtowe aktywnych jest 740 umów szczegółowych na świadczenie usług dla Operatorów Sieci Dostępowych. Wykorzystywanych jest 127 ze 135 węzłów dystrybucyjnych i 8 z 8 węzłów szkieletowych do świadczenia usług dla dystrybutorów.

Przychody z tytułu świadczonych usług za okres 55 miesięcy, w którym Województwo Świętokrzyskie sprawowało zarząd przymusowy nad Siecią Szerokopasmową i zarządzało siecią we własnym imieniu, tj. od 1 marca 2019 roku do 30 września 2023 roku wyniosły 27 648 913,76 złotych, zaś koszty z tytułu operowania Siecią Szerokopasmową w tym okresie wyniosły 23 417 652,92 złotych.

Ponadto członkowie Komisji zapoznali się i przyjęli informacje dotyczące bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz o stanie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.